50 bin YTL peþinatla ev al, üstüne para kazan

06/03/2006

50.000 YTL peþinatý bulan tüketici, 100 bin YTL krediyle ev alýyor ve evi 1.100 YTL ye kiraya veriyor.

20 yýlda bankaya 285 bin YTL ödeme yapýyor. Yýlda yüzde 5 zamla, toplam 436 bin YTL kira geliri saðlýyor Konut piyasasýndaki hareketlilik ve kredilerdeki uygun faiz oranlarý, konut alýmýný yatýrým olarak görenler açýsýndan müthiþ bir fýrsat doðuruyor. Faizlerin gerilemesiyle birlikte elinde peþinatý olan birçok yatýrýmcý, sadece ev almak deðil kâr elde etmek için þu hesabý yapýyor: Örneðin Ýstanbul'da elinde 50 bin YTL peþinatý olan bir yatýrýmcý, bu paraya 100 bin YTL kredi ekleyerek 150 bin YTLye Beþiktaþ semtinde bir ev satýn alýyor. Aldýðý konutu ortalama 1.100 YTLye kiraya veriyor. 20 yýl vadeli 100 bin YTL kredinin aylýk geri ödemesi yüzde 1.05 faiz ile hesaplandýðýnda 1.188 YTL. 20 yýl sonunda bankaya ödenecek olan para 285 bin YTLye geliyor. 50 bin YTL peþinat da fiyata eklendiðinde, evin bedeli 335 bin YTL oluyor. Oysa bankaya yapýlan geri ödeme sabit tutarlý olmasýna raðmen, kira gelirleri her yýl artýyor. Yýlda ortalama yüzde 5 kira zammý yapýldýðý kabul edilirse, sözkonusu tüketici 20 yýlýn sonunda 436 bin YTL kira geliri elde ediyor. Böylelikle tüketici satýn aldýðý evi bedavaya getirdiði gibi cebine de 100 bin YTL para kalmýþ oluyor. Konut fiyatýyla kiralar arasýndaki bu kârlý mantýðý kuran binlerce tüketici bankalara koþup kredi çekiyor ve aldýðý parayý hemen konuta yatýrýyor. Bankalar ortalama her gün 1.200 tüketiciye konut kredisi açýyor. Ortalama kredi tutarýnýn 60 bin YTL olduðu göz önüne alýnýrse bankalarýn açtýðý günlük kredi miktarý 72.6 milyon YTLye geliyor.
Kaynak: Vatan