Bankacýlýk Sektörüne Mortgage Dopingi

17/01/2006

Uluslararasý yatýrým bankasý Morgan Stanley, Türk bankalarýnýn hisselerinin halen çok ucuz olmasý nedeniyle, karlý bir yatýrým potansiyeli oluþturduklarýný bildirdi.

Morgan Stanley tarafýndan hazýrlanan Türk Bankacýlýk Sektörü Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Türk bankalarýnýn maliyetleri önemli oranda düþerken, karlýlýk oranlarý yükseldi. Raporda, özellikle kurumlar vergisinin yüzde 20'ye indirilmesinin bankalarýn karlýlýklarýný daha da arttýracaðý, bu yýl, bankacýlýk sektörü hisse senetlerinin güçlü bir performans sergileyeceði ifade edildi. Morgan Stanley raporunda, Türk bankacýlýk sektörünün ekonomik görünümünün, bu yýl ve gelecek yýl pozitif olduðu da vurgulandý.Bu arada raporda, uzun vadeli, uygun koþullu konut finansman (mortgage) sisteminin, Türk bankacýlýk sektörüne olumlu etkide bulunacaðý ve mortgage ile özellikle varlýklardaki büyümenin devam edeceði ifade edildi. Türk bankalarýnýn konut finansmanýndan oldukça önemli gelir elde edecekleri, ancak konut fiyatlarýnýn da önemli oranda artýþ göstereceði kaydedildi. EKONOMÝDEKÝ ÝYÝLEÞMENÝN ETKÝSÝ Raporda, makro ekonomik ortamdaki iyileþmenin, bankacýlýk sektörünün karlýlýðýný arttýran bir baþka unsur olduðu belirtilirken, ekonomideki en büyük risk olan cari iþlemler açýðýnýn “yabancý sermaye giriþi ve özelleþtirme gelirleri” ile finanse edildiði, ancak cari açýðýn finansmanýndaki olumsuz bir geliþmenin, faizleri yükseltebileceðine iþaret edildi. Türk bankalarýnýn, bu yýl sermaye yapýlarýnýn daha da güçleneceðinin belirtildiði raporda, sermaye güçlerine paralel bankalarýn dayanýklýlýklarý ve rekabet güçlerinin de artacaðý, ancak aþýrý sermaye yapýsýnýn, bankalarý saðlýksýz bir fiyat rekabetine itebileceði ifade edildi. Raporda, yabancý bankalarýn, Türk bankalarýna olan ilgisinin devam ettiði de vurgulandý. Bankacýlýk sistemindeki krediler artarken, bankalarýn maliyetlerinin azalmaya devam edeceði, bankalarýn faaliyet alanlarýný daha da geliþtireceði kaydedildi. Öte yandan kredi kartý borçlanmalarýnda belirgin bir azalma olduðu ve bu çerçevede kredi kartý borçlanmalarýndan kaynaklanabilecek riskin de azaldýðý vurgulandý.
Kaynak: Hürriyet