Diplomalý emlakçýlar geliyor

21/01/2006

Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn kurslarýna katýlýp sertifika almak isteyenler de diplomalý emlakçý olma peþinde

Bakýrköy'de Ýstanbul Umum Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn düzenlediði bir kurstayýz. Öðretmen, Tapu mevzuatý hakkýnda bilgi veriyor, öðrencilik yýllarýný çoktandýr unutmuþ olanlara yeniden öðrencilik hissi vermenin tek yolu çay ve kekle süslenmiþ ders molalarý. Öðrencilerin birçoðu emlakçý, emlakçý olmayanlar da kendilerine bir iþ edinmek için kursun yolunu tutmuþ. Ders uzuyor araya Oda Baþkaný Sabri Ateþ'in yaptýðý küçük açýklamalar giriyor, öðrenciler sýnýfýný iftiharla geçip, göðüslerine kýrmýzý kurdela taktýrmayý deðil, alacaklarý diplomanýn peþindeler. Oda Baþkaný ve ayný zamanda Dünya Emlakçýlar Federasyonu'nun (FIAPCI) Genel Baþkaný olan Sabri Ateþ, kurs hakkýnda bilgiler veriyor: "Bugün yalnýzca Bakýrköy'de deðil bütün iller ve ilçelerde kurslar devam ediyor. Bu türkiye'nin meselesi artýk". Türkiye'nin meselesi, insanlarýn yalnýzca kursa gidip emlakçý olmak için diploma almasý deðil, "berber dükkanlarýný ikiye bölüp emlakçýlýk yapmlmasýna, dahasý kayýtdýþýna son vermek... Ateþ, "Ýstanbul'da yüz bin emlak komisyoncusu var ve bunlarýn 40 bini vergiye tabi, sekiz bin tanesi de Oda'ya kayýtlý" diyor. Þu ana kadar yalnýzca üç yüz üyelerine ulaþamamýþlar, Kadýköy ve Bakýrköy'de 17 dönemdir devam ettirdikleri kurslardan sonra açtýklarý sýnavý kazananlar sertifika sahibi olmuþ. Ateþ, "Mortgage'nin gündeme gelmesiyle emlakçýlýk piyasasýnda hareketlenme olduðunu" söylüyor ama hükümetin Mortgage'yi hazýrlýksýz çýkardýðýný, hala çýkmamýþ kanunla birlikte emlakçýlarýn durumunun da ele alýnmasý gerektiðini ileri sürüyor. KANUN ÞART Ateþ, "kayýtdýþý çalýþanýn bir hayli fazla olduðu sektörde olduklarýný" bankalarýn konut kredilerini birbirine rekabet edercesine aþaðýya çekmesinin yeni emlakçýlarýn mesleðe girmesine ya da mesleði devam ettirmek isteyenlerin belirli bir düzeye kavuþmasý gerektiðini ortaya çýkardýðýný" söyülyor. Bu nedenle kurslarýn deðeri daha da öne çýkmýþ. Dört hafta süren kursttan sonra yeni bir dönem baþlayacak, Beþiktaþ ve Maltepe'de açýlmasý düzenlenen kurslarla eðitim Ýstanbul'un geneline yayýlacak. Hem kursa katýlanlar hem kurs öðretmenlerinin ortaklaþa paylaþtýklarý bir düþünce var: Artýk sertifikasýz, diplomasýz emlakçý kalmayacak. Sabri Ateþ, Zorunlu Standartlar Tebliði gereðince kurslar açýldýðýný ve bu kurslardan çýkýp sýnavý kazananlarýn emlakçýlýk yapabileceðini söylerken, halen Meclis'te bekleyen emlak komisyonculuðuna iliþkin yasanýn da durumlarýný güçlendireceðini vurguluyor. Þu an halk eðitim merkezleri, bazý özel þirketler de emlakçýlýk kurslarý açýyor ama onlarýn verdiði sertifikanýn geçerliliði yok. Eðer kursa gitmek istiyorsanýz ya Oda'nýn ya da Ticaret Odasý'nýn yetkilendirdiði bir kursa katýlmanýz gerekiyor. Emlakçýlýðýn yükselen bir meslek olduðu açýk. Konut kredi faizlerinin düþmesi, Mortgage derken emlak almak da emlak satmak da önemli bir mesele haline geldi. Kursu "emlakçýlarýn pozisyonlarýný belirlemek için hazýrladýklarýný" söyleyen Ateþ, mesleki saygýnlýk istiyor ve artýk emlakçýlýkla uðraþanlarýn en az lise mezunu olacaðý günlere gelineceðini vurguluyor. Eðer yasa çýkarsa emlakçýlýk yapan en az lise mezunu olacak, müþavirlik için de en az dört yýllýk bir yüksekokul mezunu þartý aranacak. 25 metrekarelik ofis sahibi bir emlakçýnýn kapýsýnýn önünde bir servis aracý duvarýnda fiyat tarifesini belirten bir belge olacak. SPEKÜLATÖRLER KAZANIYOR Mesele emlak, kayýtdýþý ekonomi olunca memleket sorunlarýnýn gündeme gelmemesi de mümkün deðil. Sabri Ateþ, Türkiye'de 1.5 milyon konut açýðý olduðunu, bunun 750 binin Ýstanbul'da olduðunu söylüyor. Ateþ'e göre Mortgage sorunlarý çözmeyecek. Bu duruma Mortgage çýktýðýnda Ataköy'de bin konutun satýldýðý haberini veriyor, o konutlarý bin kiþi almamýþtý. "Hazýrlýksýz yapýlan Mortgage'nin ne inþaat sektörünü harektelendireceðini ne de orta halli insanlarýn konut sahibi yapacaðýný" belirten Ateþ, soruna teþhisini koyuyor: Spekülasyon . "2001 de ekonomik krizlerde konut fiyatlarýnda aþaðýya çekildi. Acil ihtiyaçtan konutlar satýldý, ekonomi düzeldi deniyor ama kredi faizleri aþaðýya çekildiði halde hala orta gelirli vatandaþ konut almakta zorlanýyor" diyen Ateþ, "Konut Bakanlýðý'nýn kurulmasý, Toplu Konut Ýdarisi'nin de (TOKÝ) yalnýzca arsa yaratmakla görevlendirilmesi gerektiðini" vurguluyor. Bakýrköy'de arada verilen çay molalarýyla bir kurs günü daha bitiyor, 4 hafta için 300 milyon lira ödeyen kursiyerlerin ortak görüþü, geleceði olan bir mesleðe adým attýklarý doðrultusunda. Bir kýsmý çalýþtýrdýklarý emlak ofisine diploma kazandýrma derdinde, bir kýsmý ise emlakçýlýkta kendilerine gelecek arýyor.
Kaynak: Sabah