Dört dörtlük Mortgage Yasasý istiyoruz

15/03/2006

Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek Mortgage Yasa Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarýnda þekillendiriliyor

Tasarý kredi kullanýcýlarý açýsýndan önemli eksiklikler içeriyor. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok. Orasýndan burasýndan budanarak kuþa dönmüþ bir yasa deðil, geliþmiþ ülkelerdeki gibi dört dörtlük bir mortgage yasasý istiyoruz. Ýþ iþten geçmeden herkesi göreve davet ediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarýnda ele alýnarak son þekli üzerinde çalýþýlan Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý, geliþmiþ batý toplumlarýndaki benzerleri gibi yasalaþýrsa Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek. Konut kredilerinin hacmi 10 yýlda 100 milyar dolara ulaþacak. Ancak komisyonlardan gelen haberlere göre tasarý, en önemli unsurlarý budanarak, 'Türk tipi mortgage'a dönüþtürülmeye çalýþýlýyor. Sorumlu yayýncýlýk bilinciyle, Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek yasalardan biri olarak gördüðümüz mortgage'ýn, geliþmiþ batý toplumlarýndaki gibi dört dörtlük bir yasa olarak çýkmasýný istiyoruz. Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok. Amerika, Ýngiltere, Almanya, Fransa ve diðer ülkelerde mortgage nasýl uygulanýyorsa Türkiye'de de aynýsýný istiyoruz. Tasarý yasalaþtýktan sonra karþýlaþýlacak aksaklýklar düzeltilmek istendiðinde çok fazla zaman ve enerji kaybý olacaðýndan, henüz tasarý halindeyken, iþ iþten geçmeden, bu aksaklýklarýn düzeltilmesini öneriyoruz. Mortgage ile ilgili herkesi, doðruyu bulmak için tartýþmaya davet ediyoruz. 1 - Ýlk kez konut alacaklara vergi indirimi istiyoruz Mortgage'ýn uygulandýðý bütün ülkelerde ilk kez ev alanlarýn ödediði faiz, gelir vergisinden düþülüyor. Serbest meslek sahipleri beyanname verirken ödedikleri faizi matrahtan düþüyor. Ücretli kesimin ödediði mortgage faizi ise KDV iadesi gibi ücretine yansýtýlýyor. ABD, Almanya, Ýngiltere, Fransa gibi ülkelerde mortgage kredisi kullananlar vergi indiriminden faydalanýyor ancak TBMM'deki yasa tasarýsýna göre Türk vatandaþlarý bu avantajdan yoksun kalacak. Bugün itibariyle 100 bin YTL konut kredisi kullanan kiþi 80 bin YTL faiz ödüyor. Vergi indirimi saðlandýðý takdirde kredi kullanan kiþi 80 bin YTL'yi geri alacak. 2 - Borcunu erken kapatýnca ceza ödemeye hayýr diyoruz Tasarýda kredi kullanýcýsýnýn aleyhine kullanýlabilecek bir madde de erken ödeme cezasý! Bu madde de yasalaþýrsa kredi borcunu erken kapatanlar, yüzde 2 oranýnda erken ödeme cezasý verecek. Borçla yaþamayý sevmeyen, borcuna sadýk olan, ev borcunu namus borcu gibi benimseyen Türk vatandaþý bu madde ile cezalandýrýlýyor. Borcunu bir an önce ödemek için diþinden týrnaðýndan artýran, eline toplu para geçtiðinde ilk olarak konut kredisi borcunu kapatmayý düþünen vatandaþ, borcuna sahip çýktýðý için ödüllendirileceðine, tasarýdaki bu madde nedeniyle cezalandýrýlacak. Borcunu erken kapatanlarýn cezalandýrýlmasýna karþý çýkýyoruz. 3 - Sabit faiz seçeneðine kota konmasýna hayýr diyoruz Mortgage yasa tasarýsýnda, konut kredisi kullananlar için sabit faiz uygulamasýnýn yaný sýra serbest faiz seçeneði de sunuluyor. Bankalar halen sabit faiz uyguluyor. Kredi kullananlar ilk aydan borçlarýnýn bittiði son aya kadar ödeyecekleri parayý kuruþu kuruþuna biliyor. Mortgage tasarýsý yasalaþtýðýnda serbest faiz uygulamasý da olacak. Kredi kullanýcýsý isterse serbest faizi de seçebilecek. Ancak geçmiþte yüksek faizden aðzý yananlar, yoðurdu üfleyerek yiyor ve serbest faize kuþkuyla bakýyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüðü, bankalarýn sabit faize kota koyabileceðine dikkat çekiyor. Sabit faiz kotasýna hayýr diyoruz. 4 - Kredi sözleþmelerinin yayýnlanmasýný istiyoruz Mortgage tasarýsýnda konut kredisi alanlara 24 saat düþünme süresi verileceði, bu süre içinde kredi almaktan vazgeçenlere herhangi bir zorluk çýkarýlmayacaðý hükmü yer alýyor. Tüketici haklarý açýsýndan çok önemli olan bu uygulamayý desteklerken, kapsamýnýn geniþletilmesini istiyoruz. Kredi sözleþmesini aldýktan sonra 24 saatte panik halde incelemenin saðlýklý bir deðerlendirme yapmak için yeterli olmadýðýný düþünüyoruz. Bu nedenle konut kredisi sözleþmelerinin internette yayýmlanmasýný, broþür olarak bastýrýlmasýný ve banka þubelerinde herkesin kolayca ulaþabileceði yerlere konmasýný öneriyoruz. 5 - Mortgage kaðýtlarýndan stopaj alýnmasýný istemiyoruz Mortgage yasasý çýktýktan sonra, bankalar kullandýrdýklarý konut kredilerini menkulleþtirerek, mortgage bonolarý çýkartacak. Bu bonolar uluslararasý piyasalarda yabancý kuruluþlara satýlacak. Yabancý kuruluþlar bu kaðýtlarý alarak Türkiye'ye fon transfer edecek. Transfer edilen bu fonlar, bankalarýn konut kredisi maliyetini finanse edecek ve kredi faizleri bu fonlar sayesinde daha da düþecek. Vatandaþ daha düþük faizle kredi kullanacak. Ancak uluslararasý yatýrýmcýlara sunulacak bu kaðýtlardan yüzde 15 stopaj kesilecek. Bu kesinti yabancý yatýrýmcýlarýn ilgisini törpüleyecek. Yatýrýmcýlarý Türkiye'ye çekmek ve bu sayede kredi faizlerini düþürmek için yüzde 15 faizin kaldýrýlmasýný öneriyoruz.
Kaynak: Milliyet