Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý

15/01/2006

Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi.

Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi. 2004 yýlý otomobil kredilerinin 2005 ise konut kredilerinin yýlý oldu. 2005'te konut piyasasýndaki canlýlýk hem bankalar arasýndaki hem de konut projesi üreten þirketler arasýndaki rekabeti artýrdý. Öyleki konut kredilerinin faiz oranlarý 2004 sonunda yüzde 2'ler düzeyindeyken bu oran bugün yüzde 0.99'a kadar geriledi. Yüzde 1'in altý hayal gibi gelirken 2005 yýlý konut sahibi olmak isteyenlere çok cazip fýrsatlar tanýdý. Nitekim bu da bankalarýn konut kredisi rakamlarýnda kendini gösterdi. Türkiye'de konut kredilerinde Akbank ilk sýrada yer alýrken, Ýþ Bankasý ikinci ve Ziraat Bankasý da üçüncü sýrada yer alýyor. Merkez Bankasý verilerine göre, konut kredileri 9 Aralýk itibariyle 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL oldu. 2004 sonunda konut kredilerinin toplamý 3.3 milyar YTL düzeyindeydi. Faiz oranlarý düþerken vadelerin uzamasý ise kredi talebinde bulunanlarýn ufkunu açtý. 2004'te 5 yýl vade veren banka radikal bir rekabet içine girdiði yorumlarý ile karþý karþýya kalýrken bugün bankalar 30 yýla kadar konut kredisi veriyorlar. Ancak tabiki yüzde 1 de olsa henüz 30 yýl gibi uzun bir vade hesaplý deðil. Tüketici bugün en fazla 7 yýllýk konut kredisi talebinde bulunuyor. Bu vadelerin gelecek sene hayata geçecek olan uzun vadeli ipotekli konut finansmaný sistemi olan mortgage ile uzamasý bekleniyor. Maliyet yüzde 60 azaldý Peki yüzde 2 ile yüzde 0.99 arasýnda ne fark var? 10 yýllýk bir krediyi düþünün. 100 bin YTL kredi alan bir tüketici yüzde 2 ile aylýk 2 bin 289 YTL ödemek zorunda. Kredinin 10 yýl sonraki toplam ödeme tutarý da 274 bin 685 YTL. Ancak bu kredi þu günlerde yüzde 0.99 ile alýnabiliyor. Ve aylýk taksit 1.462 YTL'ye indi. Toplam ödeme ise 175 bin 469 YTL'ye geriledi. Yani aslýnda 2005 yýlý baþý ile sonu arasýnda konut kredilerinde tüketicinin maliyeti bu örnekten yola çýkarsak yüzde 60 azaldý.
Kaynak: Sabah