Hedef faiz oraný yüzde 0.50

12/12/2005

Türkiye için mortgage sözünü ilk telaffuz ettiðimiz günlerden bu yana faizler adeta yýldýrým hýzýyla düþtü. Daha üç ay önce yüzde 1.3'ler seviyesinde olan faizler bugün itibariyle 0.90'lara dayandý

Yýllardýr beklediðimiz mutlu günlere koþar adým yaklaþýyoruz. Hedefe az kaldý. Hedef elbette geliþmiþ ülkelerdeki 0.50 - 0.70 arasýndaki oranlar. Bu hedefe ulaþtýðýmýz zaman faiz yükünden olabildiðince arýnmýþ kredileri kullanma imkaný doðacak. Ýþte o zaman mortgage için yakýþtýrýlan ve Türkiye'de bir özlemi anlatan, "kira öder gibi ev sahibi olmak" formülü gerçek olacak. Nazar deðmesin Dünyadaki ve Türkiye'deki konjontürün olumlu olmasý, konut kredisi faizlerindeki hýzlý iniþe büyük destek saðlýyor. Öte yandan bankalar da mortgage fonlarýndan daha fazla pay alabilmek için faiz indiriminde son derece cüretkar davranýyor. Hatta bazý bankacýlar konut kredisi faizlerinde gelinen noktanýn aslýnda 2007, hatta 2008 için planlandýðýný itiraf ediyor. Umarým bu iyimser havaya nazar deðmez de herkes baþýný sokacak sýcak ve güvenli bir eve kavuþur. Ayaðýný yorgana göre uzat Konut edinme hakký Türkiye'de de anayasal bir haktýr. Devlet, vatandaþýnýn barýnma ihtiyacýný karþýlamak zorunda. Ama bu, çok zorunlu haller dýþýnda, vatandaþa bedava konut verileceði anlamýna gelmez. Devlet, vatandaþýnýn uygun koþullarda ev edinebileceði ortamý saðlamakla mükellef. Mortgage bu ortamý saðlamak için ideal bir fýrsat. Ama bu fýrsat doðuyor diye vatandaþýn kendi bütçesini ölçüp tartmadan, kredilere balýklama atlamasý da doðru deðil. Herkesin ayaðýný yorganýna göre uzatmasý þart. Türkiye için geç kalmýþ bir sistem olan mortgage'ýn en büyük destekçilerinden olduðumuzu biliyorsunuz. Ama sorumlu yayýncýlýk anlayýþýyla, sistemin iyi iþlemesini saðlayacak önerileri ve vatandaþýn maðdur olmamasý için gereken uyarýlarý her zaman yapacaðýz. Sigorta poliçelerini bozdurdular Konut sektörünün bu yýl yüzde 23-24 oranýnda büyüyeceði, bu büyümenin 2006'da da yüzde 25'ler düzeyinde olacaðý tahmin ediliyor. Bu iyimser havanýn devamý, ekonomik ve siyasi geliþmelerdeki istikrara baðlý. 2001 krizinde istikrarýn bozulmasýyla binlerce kiþi iþsiz kalmýþ, hepsi harca borca bulaþmýþtý. Taþýt kredisini ödeyemeyin arabasýný geri verenler öyle artmýþtý ki bankalar haczettikleri arabalarý koymak için otopark kiralamak zorunda kalmýþtý. Ýyi bir gelir düzeyine sahip olan beyaz yakalýlar iþsiz kalmýþ geçinebilmek için sigorta poliçelerini bozdurmak zorunda kalmýþlardý. Hala da bilinçsizce kullandýklarý kredi kartlarýnýn borçlarý altýnda ezilen binlerce insan var. Ýstikrar evet bugün var, gelecek yýl da iyi görünüyor. Ama unutmamalý ki mortgage kredileri bir yýllýk, iki yýllýk dava deðil, 20 - 30 yýllýk bir süreç, bir ömür. Adý üstünde ipotek, bir anlamda geleceðinizi ipotek altýna alýyorsunuz.
Kaynak: Milliyet