Konut alýðýmda tapuda nelere dikkat etmeliyim?

02/02/2006

Almayý düþündüðünüz mülkün tapu kütüðündeki kayýtlarýnýn kontrol edilmesi kesinlikle gerekli.

Murat Ergin: Uzmana gitmeliler. Sözleþmeyle noterde, muhtarda konut alýnmaz. Alýcý mutlaka inþaat halindeki konut için kat irtifaký, bitmiþler için kat mülkiyeti tapusu almadan konut almamalýdýr. Cansel Turgut: Tapu bize pek de bilgi vermez. Almayý düþündüðünüz mülkün tapu kütüðündeki kayýtlarý, üzerinde bir tahribat olup olmadýðýnýn kontrol edilmesi kesinlikle gerekli. Ayrýca mülkün belediyedeki dosyasý incelenmeli ruhsata aykýrý bir yapýlaþma, kaçak yapý zaptý dediðimiz yapý tadil tutanaðý gibi bir sorunu olup olmadýðýna bakýlmalý. Yatýrýmcý sadece kendi mülkü deðil tüm binayla ilgili fazla yapýlaþma var mý, dosyadan soruþturulmalý. Ayrýca tapu müdürlüðündeki projesine bakýlarak almayý düþünülen yerin niteliðinin (dükkan, ofis, konut, restoran..vs) kullanma amacýna uygun olup olmadýðýna bakýlmasý gereklidir .
Kaynak: Akþam