Konut Kredisi alana hediye de var

31/01/2006

Rekabet şimdi de hediyeli konut kredisi kampanyası şeklinde devam ediyor.

Bankaların faiz düşürme yarışı bu günlerde hız kesti. Piyasadaki durgunluðu aþmak isteyen bankalar ise konut kredisi ürünlerini çeþitlendirme yoluna gidiyor. Þimdilik beþ bankanýn uyguladýðý hediyeli kredi kampanyalarý, önümüzdeki dönemde daha da yaygýnlaþacak gibi görünüyor. Ýþ Bankasý - Maksimum Ev Paketi Konut kredisi faizlerini 20 yýllýk vadede aylýk yüzde 1.08'e düþüren Ýþ Bankasý, Maksimum Ev Paketi adlý kampanyasýnda, dileyen kredi müþterilerinin satýn aldýklarý evle ilgili beyaz ve kahverengi eþya, tadilat, nakliye giderlerini de ayný faiz oraný ile kredilendiriyor. Konut kredisi ile birlikte kullanýlan yeni evin ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik kredi, yine 1,08 aylýk faiz oraný ile 5 bin YTL'ye kadar 36 ay vade ile kullanýlabiliyor. Maksimum Ev Paketinden, Maximum Kart olan ve bir adet fatura ödeme talimatý bulunan tüm Ýþ Bankasý müþterileri yararlanabiliyor.
Kaynak: Milliyet