Konut kredisi alanlar takipte

27/04/2006

Istanbul Vergi Dairesinden konut kredisi kullananlar hakkinda arastirma basladi.

Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkaný Akif Ulusoy, konut kredisi kullanan kiþilerle ilgili bir araþtýrma baþlattýklarýný bildirdi. Ulusoy, Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði'nin (ASKON) düzenlediði toplantýda, vergi yasalarýnda yapýlan son deðiþiklikler ve vergi mevzuatýndaki güncel uygulamalar hakkýnda dernek üyelerini bilgilendirdi. Mevcut hükümetin vergi indirme politikasý izleyen bir hükümet olduðuna iþaret eden Ulusoy, ''Hiçbir hükümet güle oynaya vergi artýrmaz. Ama þartlar yerine gelirse vergi indirimleri de mümkün. Ve içinde yaþadýðýmýz süreç bunun bir göstergesi'' diye konuþtu. Akif Ulusoy, geçen yýlki mükelleflerin 4'te 3'ünün asgari ücretin altýnda beyanda bulunduðunu anýmsatarak, ''Mükellefimizin önemli bir kýsmý neredeyse zekata tabi olacak'' görüþünü aktardý. Geçen yýl mükelleflerin yüzde 27'sinin sýfýr matrah bildirdiðini, bu yýl bu oranýn yüzde 30'a çýktýðýný kaydeden Ulusoy, ''Yapýlan indirimlerin karþýlýðýný güzel bir þekilde mükellefimizden bekliyoruz'' dedi. Konuþmasýnýn ardýndan üyelerin sorularýný da yanýtlayan Ulusoy, tekstil sektöründeki KDV indiriminin fason ve aksesuvara yansýyýp yansýmayacaðýnýn sorulmasý üzerine, aksesuvarda muhtemelen böyle bir indirimin söz konusu olmayacaðýný söyledi. Ulusoy, ''Zannediyorum fasonda yüzde 8'e düþürülme çalýþmalarý var'' dedi. Akif Ulusoy, inþaat sektörüne iliþkin bir soru üzerine de bu konuda vergi denetiminde biraz ''cinlik'' yapmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Ulusoy, ''Konut kredisi kullanan kiþilerle ilgili bir araþtýrma baþlattýk. Bankalardan 100 bin YTL'nin üzerinde konut kredisi kullanan yaklaþýk 7 bin kiþiyi inceliyoruz. Yapmak istediðimiz, kullandýklarý krediyle satýn aldýklarý gayrimenkulün deðerinin kýyaslamasýný yapmak'' diye konuþtu. Konut kredisi kullanan kiþilerin, gayrimenkulü deðerinden daha fazla göstererek kredi kullanmalarýnda mahsur bulunduðunu ifade eden Ulusoy, ''Yarýn baþýnýza iþ gelirse kusura bakmayýn, iyi karþýlayamayýz. Mükellefler bu konuda dikkatli olsunlar'' dedi. Millliyet
Kaynak: Haber3