Konut Kredisi Faiz Oranları İki Ayda 0.44 Puan Yükseldi

26/03/2014

Konut kredisi faiz oranları iki ayda 0.44 puan yükseldi. 5 yıl vadeli 100 bin lira konut kredisi için aylık faiz yüzde 1,59’a kadar çıktı. Bu da her 100 bin lirada tüketiciye 16 bin lira fazla ödeme olarak yansıdı.

Konut kredisi faiz oranları iki ayda 0.44 puan yükseldi. 5 yıl vadeli 100 bin lira konut kredisi için aylık faiz yüzde 1,59’a kadar çıktı. Bu da her 100 bin lirada tüketiciye 16 bin lira fazla ödeme olarak yansıdı.

Bankalardan kredi kullanarak konut alan kişiler yüksek kredi faizleri karşısında frene bastı. Geçen yıl Ocak-Şubat döneminde 3 milyar 379 bin liralık konut kredisi kullanan tüketici bu yılın aynı döneminde kredi miktarını 1 milyar 794 bin lira ile sınırladı. Çekilen kredi miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,91 azaldı.

Aylık Faiz 1,59’a Çıktı

Konut kredisinde yaşanan azalmanın önemli etkenlerinden biri yükselen faizler oldu. Faizler iki ayda 0,44 puan yükseldi. Aralık 2013’te 5 yıl vadede 100 bin lira için en düşük konut kredisi faizi 0,85, en yüksek kredi faizi 1,05 olarak işlem görüyordu. Faizlerin son durumuna baktığımızda ise piyasadaki en düşük faizin yüzde 1,05’e, en yüksek faizin ise aylık yüzde 1,59’a ulaştığı görülüyor.

5 Yılın Bilançosu  56 Bin TL

En düşük faizden iki ay önce 100 bin lira kredi kullanan tüketici 5 yıl vadede bankalara 28 bin lira, en yüksek faizde ise 38 bin 988 lira faiz ödüyordu. Bugün ise 100 bin lira kredi için 5 yıl vadeli ödemede en düşük faizle konut kredisi hesaplama yapıldığında 2 ay önceye göre 7 bin 219 lira, en yüksek faize göre hesaplandığında ise 16 bin 919 lira fazladan ödeme yapıldığı dikkat çekiyor. Konut almak için bankaların kapısını çalan tüketici 100 bin lira için 5 yıl vadede 55 bin 907 lira faiz ödemek durumunda kalıyor.

Konut için 112 Milyar TL Borçlandık

Yıl­lar iti­ba­riy­le çe­ki­len ko­nut kre­di­le­ri­nin sey­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da kre­di mik­ta­rı­nın 111 mil­yar 896 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı­ğı göz­le­ni­yor. Top­lam kre­di­ler için­de ko­nut kre­di­le­ri­nin ora­nı da her ge­çen gün yük­se­li­yor. 2012’de çe­ki­len ye­ni kre­di­le­rin di­ğer ye­ni kre­di­le­re ora­nı yüz­de 15 iken 2013’te oran yüz­de 0,53’e, 2014’te yüz­de 0,70’e çık­tı.

Geri Dönüş Süresi 34 Ay Uzadı  

Ko­nut kre­di­le­ri fa­iz­ oranlarının yük­sel­me­si evi­ni kre­diy­le alan ki­şi­le­rin ge­ri dö­nüş sü­re­le­ri­ni de olum­suz et­ki­le­di. Çe­ki­len 100 bin li­ra kre­di­ye kar­şı­lık alı­nan 125 bin li­ra de­ğe­rin­de­ki evin ge­ri dö­nüş sü­re­si 2 ay ön­ce­si­ne gö­re en dü­şük fai­ze gö­re 14, en yük­sek fai­ze gö­re 34 ay art­mış ol­du. Ya­ni evi kre­diy­le al­ma­yan bi­ri ana­pa­ra­sı­nı 250 ay­da çı­ka­rır­ken evi­ni 2 ay ön­ce yüz­de 1,05 fa­iz­le sa­tın alan 278 ay­da, şim­di kre­di çe­kip sa­tın alan 312 ay­da ge­ri ala­bi­le­cek.

Kaynak: Bugün