Konut Kredisi ile Alınan Evin Ge­lir Ver­gi­si

21/10/2013

Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’na gö­re, “Ko­nut kre­di­si ne­de­niy­le öde­nen fa­iz­le­rin ta­ma­mı gi­der ola­rak in­di­ri­le­bi­li­yo­r” Ki­ra­ya ve­ri­len bir adet ko­nu­tun sa­tın al­ma be­de­li­nin yüz­de 5’i, beş yıl sü­re ile­ ki­ra ge­li­rin­den in­di­ri­le­bi­li­yor

Hem ev sa­hi­bi olup hem de alı­nan ki­ra ile kre­di tak­sit­le­ri­nin bir kıs­mı ya da ta­ma­mı öde­ne­bi­li­yor. Ge­nel­de evi olan­lar için bu du­rum avan­taj­lı. Kre­di ile ev al­ma­nın bir avan­ta­jı da­ha var. O da ver­gi avan­ta­jı!

Konut Kredisi ile Alınan Evin Ki­ra Ge­li­rinden Ge­lir Ver­gi­si

Konut kre­disi ile alı­nan evin ki­ra­ya ve­ril­me­sin­den el­de edi­len ki­ra ge­li­ri için ge­lir ver­gi­si öden­mi­yor. Avan­taj şöy­le:
- Ki­ra ge­li­ri olan­lar, bu ge­lir­le­ri­ni be­yan edip ge­lir ver­gi­si öde­mek zo­run­da­lar.
- Be­yan edi­len ki­ra ge­li­rin­de, “ger­çek gi­de­r” yön­te­mi se­çi­lir­se Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’na gö­re, “Ko­nut kre­di­si ne­de­niy­le öde­nen fa­iz­le­rin ta­ma­mı gi­der ola­rak in­di­ri­le­bi­li­yo­r” (iş­ye­ri ki­ra­sı el­de eden­ler için de bu avan­taj var).
- Ki­ra­ya ve­ri­len bir adet ko­nu­tun “sa­tın al­ma be­de­li­nin yüz­de 5’i, beş yıl sü­re ile­” ki­ra ge­li­rin­den in­di­ri­le­bi­li­yor (GVK. Md. 74/4).
- Ki­şi ken­di­si ki­ra­da otu­ru­yor­sa, al­dı­ğı ki­ra­lar­dan öde­di­ği ko­nut ki­ra­sı­nı da in­di­re­bi­li­yor (GVK Md. 74/9).
- Ki­ra­ya ve­ri­len ev­le­rin; ona­rım ve si­gor­ta gi­der­le­ri, amor­tis­man­la­rı, em­lak ver­gi­si, ki­ra­ya ve­ri­len gay­ri­men­kul için bir söz­leş­me­ye, ka­nu­na ya da mah­ke­me ka­ra­rı­na is­ti­na­den öde­nen za­rar, zi­yan ve taz­mi­nat­lar da ki­ra ge­lir­le­rin­den in­di­ri­le­bi­li­yor (GVK. Md. 74).

Konut Kirasında İstisna

Ko­nut ki­ra ge­lir­le­rin­de bir de “is­tis­na­” var. 2013 yı­lın­da is­tis­na tu­ta­rı 3.200 TL. An­cak, is­tis­na­ya isa­bet eden tu­tar ka­dar olan gi­der­ler in­di­ri­le­mi­yor. Ti­ca­ri, zi­ra­i ve­ya mes­le­ki ka­zan­cı­nı yıl­lık be­yan­na­me ile bil­dir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de olan­lar, bu is­tis­na­dan ya­rar­la­na­mı­yor. Ay­rı­ca is­tis­na tu­ta­rı üze­rin­de­ki ko­nut ki­ra ge­li­ri­ni be­yan et­me­yen­ler ve­ya ek­sik be­yan eden­ler için de bu is­tis­na uy­gu­lan­mı­yor.

Kaynak: Sözcü