Konut kredisinde eski borca düþük faizli yeni krediyle ödeme fýrsatý

22/02/2006

Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) muafiyeti, önceden yüksek faizle kullanýlan kredilerin yeniden yapýlandýrýlmasýnýn önünü açtý.

Eski borcunu, daha düþük faizli kredi ile kapatan tüketici, yeni ödeme planýnda taksiti ya da vadeyi düþürebilecek. Maliye Bakanlýðý, yüksek faizle kredi kullandýðý için hayýflanan tüketicinin yüreðine su serpti. Çünkü eski borcunu kapatýp düþük faizli yeni kredi almak isteyenlerin önünde ilave maliyet olarak duran Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu'nda (KKDF) muafiyet getirildi. Kredi maliyetinin üzerine eklenen yüzde 15 tutarýndaki KKDF, tüketicinin aylýk taksitlerinin yükselmesine neden olduðu için, borcunu yeniden yapýlandýrmayý düþünenleri caydýrabiliyordu. Maliye Bakanlýðý'nýn konuya iliþkin yazýsý geçen hafta bankalarýn eline ulaþtý. Muafiyetin duyurulmasýnýn ardýndan bankalara bu yönde baþvurular yapýlmaya baþlandý. Ancak bankacýlar yapýlandýrmanýn her kesim ya da her faiz seviyesi için avantajlý olmadýðý için baþvurularýn da çok yoðun olmadýðýný söylüyor. Konut kredilerinin çoðunun 2005 yýlý Nisan ayýndan sonra kullandýrýldýðýný belirten Finansbank Bireysel Bankacýlýk Bölüm Baþkaný Tunç Akyurt, "O tarihlerde piyasada ortalama faiz yüzde 1.30'du. Bugün ayný krediyi yüzde 1 ile yeniden yapýlandýrmak çok avantajlý deðil. Ama faizin yüzde 2'nin üzerinde seyrettiði 2004 yýlýnda kredi kullananlar için bu iþlemi yapmak daha avantajlý. Bu nedenle genelde talepler de o kesimden geliyor" dedi. Piyasada yüzde 0.99 ile en düþük konut kredisi faizini uygulayan Anadolu Bank'ýn Bireysel Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Günay da kendilerine özellikle diðer bankalarýn müþterilerinden yeniden yapýlandýrma konusunda baþvurular olduðunu söyledi. Günay, yeniden yapýlandýrmayla müþterinin aylýk taksitini düþürebileceði gibi, ayný taksiti ödemeyi göze aldýðý takdirde vadeyi de kýsaltabileceðini açýkladý. Ayda 344 YTL'ye kadar kâr Konut kredisinde rekabeti hýzlandýran bankalarýn faizleri son bir yýlda yüzde 1'den fazla geriledi. 2004 yýlýnýn aralýk ayýnda yüzde 2 seviyesinde olan yýllýk faizler, 2005 yýlý þubat ayýnda 1.60 seviyesine inmiþti. Bankalarýn kredi faizleri þu anda ise yüzde 0.99 ile 1.10 arasýnda deðiþiyor. Konut kredisinin yeniden yapýlandýrýlmasý, faizler düþtüðü için zarar eden eski kredi kullanýcýsýnýn aylýk taksitlerini düþürebilmesine imkan tanýyor. Örneðin 2005 yýlý þubat ayýnda 100 bin YTL'lik krediyi 60 ay vade ve yüzde 1.60 faizle kullanan tüketicinin aylýk ödemesi 2 bin 658 YTL tutarýnda. Bu tüketicinin þubat 2006 itibariyle kalan borcu 87 bin 112 YTL, kalan vadesi 48 ay. Eðer bu borcu kapatýp yüzde 0.99 faiz üzerinden 48 ay vade ile yapýlandýrmak isterse, aylýk taksiti 2 bin 314 YTL'ye düþüyor. Bir baþka ifadeyle aylýk ödemeleri 344 YTL azalýyor. Vadeler 7 ay kýsalabilir Ayný örnekte yer alan tüketici, aylýk taksiti düþürmek yerine vadeyi kýsaltma yoluna da gidebilir.Yani diðer bankaya gidip yine aylýk 2 bin 658 YTL taksit ödeyeceðini ama daha kýsa vadeli borçlanmak istediðini söyleyebilir. Bu durumda kalan 87 bin 112 YTL'lik borcunu 0.99 faiz üzerinden aylýk 2 bin 658 YTL'lik taksitler halinde, 41 ayda geri ödeyebilir. Böylece ilk örneðe göre kredi vadesi 7 ay kýsalmýþ olur. Referans gazetesine uygulamayý deðerlendiren Anadolubank Bireysel Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Günay, Anadolubank'a diðer bankalardan yüzde 1.50 ve üzerinde faizlerle kredi kullanmýþ müþterilerden baþvurular geldiðini ifade etti. Günay, "Türk insaný borçlu gezmeyi sevmiyor. Bu nedenle eðer ödeme gücünde sorun yoksa, taksiti düþürmek yerine vadeyi kýsaltmayý tercih edebiliyor" dedi. Faizleri yüzde 1'in altýna çekerek piyasadaki düþüþü hýzlandýrdýklarýný anlatan Gökhan Günay, bankanýn kredi portföyünün de kýsa sürede yüzde 100 arttýðýný açýkladý. Faizlerin en fazla yüzde 0.80'e düþebileceðini öngören Günay'a göre, bu yýl faiz düþüþü 2005 yýlýndaki kadar hýzlý olmayacak. Ancak KKDF muafiyetinin tetikleyeceði rekabetle, diðer bankalar önümüzdeki aylarda faizlerini biraz daha düþürme yoluna gidebilecek. Konuya faizden bakmak yanlýþ! Þekerbank Bireysel Bankacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Cem Ertem ise konuya sadece düþen faizler yönünden yaklaþarak yeniden yapýlandýrmaya kalkýþmanýn yanlýþ olduðunu savunuyor. "Bize de bu tür baþvurular geliyor ama bazý noktalarý anlattýðýmýzda çoðu vazgeçiyor" diyen Ertem'e göre, tüketici zaten kredinin ilk yýllarýnda faizini ödüyor. Baþka bankaya gidip kalan borcu için kredi aldýðýnda, kalan kýsmý yeniden faizlendirmiþ oluyor. Cem Ertem bankalar cephesinden de konuya bakýldýðýnda, yeniden yapýlandýrmanýn önündeki tek sýkýntýnýn KKDF olmadýðýný belirterek, "Ona gelene kadar, ipotek devrine iliþkin sorun çözülmeli. Bankalarý koruyucu düzenlemeler yapýlmalý. Hangi þartlarla kredi devrinin yapýlacaðý belli olmalý" dedi. Ödeme planý deðiþikliðinin de maliyeti var Bankalar kendi müþterilerinden gelen kredi yeniden yapýlandýrýlmasý isteklerini, ödeme planý deðiþikliði olarak deðerlendiriyor. Finansbank Bireysel Bankacýlýk Bölüm Baþkaný Tunç Akyurt, bankalarýn müþterisine uyguladýðý faizi deðiþtirmesine yönelik herhangi bir yasal zorunluluk olmadýðýný söyledi. Akyurt, "Buna raðmen eski müþteriden bu tür bir talep gelirse, banka müþteriyle ilgili istatistiki bilgilere bakýp onun isteðini ne derece karþýlayabileceðine iliþkin yeni bir analiz hazýrlýyor ve ona teklifte bulunabiliyor. Ama bu teklif, yeni müþterinin faiz seviyesi ile ayný olmaz, çünkü ödeme planýný deðiþtirmek bankanýn nakit akýþýný etkiler. Kaldý ki bir baþka bankaya gitseler, ekspertiz ve dosya ücreti gibi yeni maliyetlerle karþýlaþacaklar. Bu nedenle genelde baþka bankaya gitmektense kendi bankasýnýn teklif ettiði faizi kabul ediyorlar" diye konuþtu. Akyurt baþka bankalardan kredi yeniden yapýlandýrýlmasý için gelen müþterilerin ise þu unsurlara dikkat etmesini önerdi: "Finansbank olarak biz baþka bankanýn ekspertiz raporunu kabul etmiyoruz, kendi ekspertizlerimize yeni rapor hazýrlatýyoruz. Bir de ikinci derece ipotek alýnmýyor. Yani müþterinin orijinal banka ile yeni bankanýn yetkilisini ayný anda tapu dairesine götürmesi lazým. Eski banka o gün ipoteði kaldýrýr, yeni banka da ayný gün ipoteði koyar" Tüketici baþka bankadan kredi kullanmak isterse dosya ücreti, ekspertiz raporu ve ek sigorta masraflarý ile karþýlaþabiliyor. Dosya ücreti kredinin yüzde 1 ile 1,5'i arasýnda, ekspertiz 250-350 YTL arasýnda deðiþiyor. Kredilerde istenen sigorta çeþitleri ise bankaya göre deðiþebiliyor.
Kaynak: Referans Gazetesi