Konuta yabancý sermaye zor

20/03/2006

Eski Hazineci Payaslýoðlu: Konut finansmaný tahvillerinin yurtdýþýnda ilgi görmesi güçlü ekonomiye baðlý

AA - ANKARA - HBP Danýþmanlýk'ýn sahibi, Hazine Müsteþarlýðý eski yöneticilerinden Bülent Payaslýoðlu, ipotekli konut finansmaný sistemi mortgage kapsamýnda çýkarýlacak menkul kýymetlerle yabancý sermaye çekmenin, ekonominin sürdürülebilir þekilde güçlenmesine baðlý olduðunu söyledi. Ýstikrar saðlanmadan, yüksek miktarda yabancý kaynaðýn Türkiye'ye çekilmesini mümkün görmeyen Payaslýoðlu, 'IMF'nin yakýn izlemesi altýnda bulunan bir ekonomide, devlet garantili kâðýtlar karþýsýnda, özel sektör mortgage kâðýtlarýnýn ilgi görmesinin zor' olduðuna dikkati çekti. Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, geçen hafta katýldýðý bir panelde, mortgage kredilerine iliþkin menkul kýymetlerin yurtdýþýnda satýlarak kaynak saðlanmasý gerektiðini belirtmiþ ve "Bu sistem, yurtdýþý yatýrýmlarýn Türkiye'ye getirilmesi projesidir" demiþti. Cansýzlar, stopaj muafiyeti de istemiþti. Eski Hazine Müsteþarlýðý Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Payaslýoðlu, Türkiye'de mortgage kapsamýnda kullandýrýlan konut kredilerine istinaden ihraç edilecek menkul kýymetlerin ilgi görmesi için ya kýsa vadeli olacaðýný ya da yüksek faiz verileceðini savundu. SPK'nýn mortgage kapsamýnda yurtdýþýna ihraç edilecek menkul kýymetler için stopaj muafiyeti istediðini de iþaret eden Payaslýoðlu, yüzde 15'lik stopaj muafiyetinin de bu kâðýtlarýn cazibesini artýrmayacaðý görüþünü dile getirdi. Devlet tahvili rakip Halen uluslararasý piyasalarda, Türkiye'nin, iki yýldan 30 yýla kadar vadeli, devlet garantili tahminen 10-15 milyar dolarlýk tahvilinin iþlem gördüðünü hatýrlatan Bülent Payaslýoðlu, þunlarý söyledi: "Bankalar, finans kurumlarý tarafýndan, Türkiye'de mortgage kapsamýnda kullandýrýlan konut kredilerine istinaden ihraç edilecek menkul kýymetlerin ilgi görmesi için ya vade kýsa olacak ya da yüksek faiz verilecektir. Daha doðru bir ifadeyle, bu iki unsurun birlikte olmasý gerekecektir. Halen Türkiye'deki bankalarýn mevduat vadesi ortalama 10 ay deniyor. Tahvillerin cazip olmasý için kýsa vadede yüksek faiz verilirse, bu sefer de bankalarýn kaynak maliyeti artar. Ayrýca kýsa vadelerle yine 10-20 yýl vadeli kredileri finanse edemezsiniz."
Kaynak: Radikal