Konutlar için rant vergisi geliyor

28/02/2006

Ýmar deðiþikliði ile kýymetlenen emlaklara da ek vergi geliyor...

Vergi Konseyi Baþkaný Mustafa Uysal, gelir vergisinde, doktora, avukata 'beyin amortismaný' getireceklerini, imar deðiþikliði ile kýymetlenen emlaka da rant vergisi düþündüklerini söyledi Vergi Konseyi Baþkaný Mustafa Uysal, Gelir Vergisi Kanunu'nu tümüyle yenileyeceklerini açýkladý. Uysal, yeni düzenlemede doktor, avukat gibi serbest meslek mensuplarý için, 'beyin amortismaný' adý altýnda yýpranma payý avantajý saðlanacaðýný bildirdi. Uysal, imar deðiþiklikleri sonucu ortaya çýkan 'kentsel rantlar'ýn da vergilendirileceðini belirtti. Düzenleme, ücretliler için de 'asgari geçim indirimi' modelini getirecek. Yasa taslaðýnýn aðustos sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlýðý'na sunulmasý bekleniyor. Konseyin taslaðýnda yer almasý beklenen bazý düzenlemeler þöyle: ÇALIÞANA VERGÝ ÝADESÝ KALKIYOR: Konsey, iþçi ve memurlara yönelik vergi iadesinin kaldýrýlmasý konusunu da gündemine aldý. Yerine belge alýmýný saðlayacak yeni bir mekanizma konulmak kaydýyla vergi iadesinin kaldýrýlmasý çalýþmalar sýrasýnda ele alýnacak. EV EKONOMÝSÝNE DESTEK: Tekstil ve konfeksiyon baþta olmak üzere ev üretimini destekleyen bir vergi sistemi getirilecek. Özellikle kadýnlarý iþ hayatýna çekmek ve varolan kayýt dýþýlýðý önlemek için ev ekonomisi niteliðindeki iþlere düþük oranlý vergi uygulanacak. Çalýþmalarda büyük bir vergi kaçaðý bulunduðu belirtilen basit usulde vergilendirmede de deðiþikliðe gidilecek. Defter tutma müessesesi, mükelleflere yük olmayacak þekilde zenginleþtirilecek. Uluslararasý muhasebe standartlarý, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alacak. Yatýrýmlarýn selektif ve bölgesel olmasýna yönelik bir teþvik mekanizmasý uygulamaya konulacak. ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ: Gelir vergisinde tek tarifeye geçilmesiyle birlikte, ücretlilerin ortadan kalkan vergi avantajýnýn, 'asgari geçim indirimi' ile yeniden saðlanmasý düþünülüyor. Ýþçi ve memurlarýn belli tutara kadar olan gelirlerinin vergi dýþý býrakýlmasý öngörülüyor. Serbest meslek kazançlarýnýn vergilendirilmesinde yapýlacak sistem deðiþikliðiyle doktor, avukat gibi serbest meslekler için 'beyin amortismaný' olarak adlandýrýlan yýpranma payý uygulanacak. KENTSEL RANTLARA VERGÝ: Ýstihdam üzerindeki vergi yükü düþürülecek. Kentsel rantlar vergilendirilecek. Kentlerde, imar planlarý ve altyapý yatýrýmlarýyla kýymetlenen yerlere yönelik, 'deðer artýþ kazançlarýnýn vergilendirilmesi' tartýþýlýyor. Kira gelirlerindeki vergi kaçaðý önlenecek. Gayrimenkuldeki kaçaðý önlemek ve kira gelirlerinin doðru beyaný için otokontrol mekanizmasý oluþturulacak. Milliyet
Kaynak: Haber3