Maliye'den konut kredisi yorumu

25/02/2006

Hemen hemen bütün devlet kurumlarý gibi Maliye Bakanlýðý'nýn halký haberdar etmek gibi bir refleksi yok. Halka karþý duyurma, bilgilendirme yükümlülüðüne sahip olduðunun farkýnda deðil.

Sonuç olarak halk kendinden güçlü ve bilgiye kolay ulaþan kurumlar karþýsýnda güçsüz durumda kalýyor. Sadede geleyim. Konut kredilerinin faizleri düþüyor. Geçen sene % 20 faizle aldýðýnýz krediyi bu sene % 13.5'e alabilirsiniz. Birçok tüketici pahalý krediyi ucuz krediyle deðiþtirmek istiyor. Ama kafalarýnda birçok soru var? Mümkün mü? Mümkünse kaça? Vergi ödeyecek miyim? Dosya kapatma parasý gibi isimler altýnda para ödeyecek miyim? Nerde varsa ucuzu, alýn Maliye Bakanlýðý bu sorularýn en önemlilerine cevap veriyor. Aþaðýdaki hallerde kullandýrýlan kredilerden (% 15 olan) Kaynak Kullanýmýný Destekleme Fonu alýnmaz diyor. Bu haller þunlardýr: (1) Ýnþa halinde konutlar ve tadilat ve eklentiler için kullanýlan krediler. (2) Bir banka tarafýndan temin edilen konut kredisinin baþka bir banka tarafýndan kapatýlmasý. (3) Bankanýn kullandýrmýþ olduðu konut kredisinin müþteri talebi üzerine YTL'den dövize endeksli krediye ya da dövize endeksli krediden YTL'ye dönüþtürülmesi. Bütün bunlarýn anlamý þudur. Hangi bankada ucuz kredi bulursanýz o bankaya gidebilirsiniz. Vergi yok. YKB Yatýrým Araþtýrma Müdürü Mehmet Gerz'in deyimiyle, Maliye Bakanlýðý size "büyük bir iyilik yaptý." Ýleride faizler düþerse refinansman olarak bilinen bu iþlemi üçüncü veya dördüncü kez tekrarlayabilirsiniz. Etekleri tutuþtu "Türkiye'de müþteriler haklarýný bilmiyor" diyor Gerz. "Erken kapatma, ara ödeme, refinansman hakký var. Bankalar 'Yapamazsýn, ceza ödemen lazým' diyemez. Dosya ücreti, erken kapatma ücreti yasal deðil. Tüketici 'boynum kýldan ince' dememeyi öðrenmeli." Bankalarýn etekleri tutuþmuþ vaziyette. Maliye Bakanlýðý'nýn kararý bankalar arasýnda konut kredisinde faiz düþürme yarýþýna neden olacak. Bu da bankalarýn zararýna, tüketicinin yararýna olacak. Gerz'den öðrendiðime göre Garanti, Ýþ Bankasý, ve Denizbank refinansman yapmaya baþlamýþ bankalar. Maliye Bakanlýðý bütün bunlarý halkýn anlayacaðý basit bir dille gazete reklamlarýyla duyursaydý halktan büyük puan toplayacaktý. Devlet Türkiye'de, maalesef, hâlâ kullanýcý dostu deðil. Osmanlý geleneði icabý, kullanýcýyý kullanma dostu. Milliyet
Kaynak: DigiMedya