Ýmar Yasasý'nda devrim

03/02/2006

Gelecek ay Meclis'e gelmesi beklenen Ýmar Kanunu Taslaðý'yla, doðal afetlere karþý riskli olduðu belirlenen binayý sahibi 1 ayda yýkmazsa belediye yýkacak.

1985 yýlýndan bu yana yürürlükte olan Ýmar Kanunu deðiþecek. Önümüzdeki ay Meclis'e gelmesi beklenen yeni Planlama ve Ýmar Kanunu Tasarýsý Taslaðý'na göre, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan büyük þehirlerde belediyelere Doðal Afetler Risk Haritasý çýkarma zorunluluðu geliyor. Risk haritasýnda, baþta deprem olmak üzere herhangi bir afete karþý risk taþýyan yapýlar belirlenecek. Zemin ya da yapý nedeniyle bir kýsmý ya da tamamý yýkýlabilecek binalarla ilgili teknik rapor bakanlýk veya idare encümenlerinde karara baðlanacak. Maliyet ödetilecek Belediyeler, bu yapýlarýn sahiplerine 10 gün içinde bu riskin giderilmesi yönünde tebligat yapacak. Eðer 1 ay içinde gerekli iþlemler yapýlmazsa, belediye bu binalarý yýkacak. Belediye, yýkým iþlemlerinin giderleri artý yüzde 20 kadar bir tutarý yapý sahibinden alacak. Bina sahibinin yoksul olmasý halinde, söz konusu masraf belediye bütçesinden karþýlanacak. Güçlendirme 6 ayda olacak Eðer bina için 'Esaslý tadilat veya güçlendirme yoluyla risk yok edilebilir' kararý verilmiþse, yapý sahipleri tebligat tarihinden itibaren 6 ay içinde güçlendirme projesini onaylatmak ve bu tarihten itibaren 1 yýl içinde projeleri gerçekleþtirmek zorunda olacak. Kat mülkiyeti bulunan yapýlarda, güçlendirme ve esaslý tadilat için hissedar oluru zorunluluðu bulunmayacak. Bu iþlemler gerçekleþtirilmezse belediyeler tarafýndan resen gerçekleþtirilecek. Marmara sahili ilçeleri riskl Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yetkilileri ile depremle ilgili çalýþmalar yürüten profesörlerin görev aldýðý Deprem Yönetmeliði Komisyonu, yaklaþýk 2 yýldýr Ýstanbul'un risk haritasýný çýkarma çalýþmalarýný yürütüyor. Çalýþmalar, Ýstanbul'da bulunan yaklaþýk 1 milyon binanýn özellikle Marmara sahili ilçelerindeki 60-70 bininin aðýr hasarlý olduðunu ve olasý bir depremde risk taþýdýðýný ortaya koyuyor. Bu binalarýn tek tek tespit edilmesi yönündeki çalýþmalar sürüyor. 60-70 bin binanýn yýkýlýp yeniden yapýlmasýnýn maliyetinin yaklaþýk 100 milyar YTL olacaðý tahmin ediliyor.
Kaynak: Sabah