Mortgage'de rahatlatan sistem

01/04/2006

Yeni bir projeyle Mortgage sistemi boyunca iþsizlik de olmayacak...

Hazine ile Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði, mortgage’la ev sahibi olmak isteyenlerin taksit öderken iþsiz kalma kabusunu sonlandýracak bir çalýþma baþlattý. Buna göre iþsiz kalýnmasý halinde borcu 12 ay boyunca sigorta ödeyecek. Ölüm halinde ise sigorta þirketi borcu ödeyip, konutu mirasçýlara devredecek MORTGAGE (uzun vadeli-düþük faizli konut edindirme) sistemi, sigorta güvencesine kavuþuyor. Hazine ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði (TSRÞB), mortgage’ta hem vatandaþýn ‘borcumu ödeyemezsem evime icra gelir’ korkusuna son verecek, hem bankanýn kredi riskini asgariye düþürecek, hem de mortgage sistemini ikincil piyasalarda menkul deðer olarak cazip hale getirecek mevzuat hazýrlýðý baþlattý. Çalýþmada, TSRÞB’yi temsil eden Genel Sekreter Yardýmcýsý Doç. Dr. Suna Oskay, hazýrlýklarý star’a anlattý. Oskay, Türkiye’de uygulanmasý gerekli 5 ayrý sigorta ürünü tespit ettiklerini belirtti. Oskay, söz konusu sigortalarý, ‘Mortgage Koruma Sigortasý, Mortgage Kredisi Ödemelerini Koruma Sigortasý, Tapu Sicil Sigortasý, Mortgage Garanti Sigortasý ve Mortgage Deðer Kaybý Sigortasý’ olarak sýraladý. Sigorta ile verilecek iþsiz kalma teminatý, azami 12 aya kadarlýk süre için ve kiþinin iradesi dýþýndaki bir sebepten iþsiz kalmasý durumunda uygulanacak. Sigortalý borcunu ödeyemezse sigorta þirketi borcu üstlenecek. Sigortalýnýn ölmesi halinde ise evin kalan tüm borcu bir kerede ödenecek ve konut ölenin mirasçýlarýna devredilecek. Ayrýca kredi karþýlýðýnda ipotek ettirilen konutun, ipotek nakde dönüþtürülürken, deðerinde meydana gelen düþüþler, Mortgage Deðer Kaybý Sigortasý ile teminat altýna alýnýyor. Oskay, ‘Bu primin miktarý aktüeryal hesaplar sonunda belirlenebilecektir. Ancak primlerin borçla karþýlaþtýrýldýðýnda çok yüksek olacaðý kanaatinde deðilim’ dedi. Bu sigorta türlerinin her biri için ayrý yasal düzenleme þart. Star Kýymet SEZER
Kaynak: Haber3