Mortgage'ta vergi tartýþmasý

04/04/2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan oluþturulan alt komisyonun son þeklini verdiði, mortgage sistemine iliþkin yasa tasarýsý, üst komisyon gündemine taþýnýyor.

Ancak henüz sistemin uygulanmasýnda hedefe ulaþmayý saðlayacak kritik düzenlemelerden 'vergi istisnasý' konusunda karara varýlamadý. Üyeler arasýnda istisnadan yana bir görüþ birliði saðlanmasýna karþýn, 10 yýllýk aðýr vergi kaybý tablosu komisyonu zorlayýnca karar üst komisyona býrakýldý. Maliye Bakanlýðý, 10 yýl boyunca sisteme her yýl, "10 yýl vadeli, 75 bin YTL kredi alarak 200 bin kiþinin girdiði" varsayýmýna dayalý olarak yaptýðý hesaplama sonucunda, 20 milyar YTL ile 30 milyar YTL arasýnda vergi kaybý oluþacaðýný tespit etti. 'Hesaplar abartýlý' Komisyon üyeleri ise, ücretlilere faizden indirilmek üzere gelir vergisi istisnasý uygulanmasýnýn, orta gelirli kesimin ev sahibi olmasýný destekleyeceðini, sosyal faydanýn daha yüksek olacaðýný savundu. Son karar ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na býrakýldý. Komisyon üyesi CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi Maliye'nin hesabýnýn abartýlý olduðunu söyleyerek, yýllýk kaybýn 60 milyon YTL civarýnda gerçekleþeceðini savundu
Kaynak: KanalD