Mortgage ta muafiyete Maliye engeli

21/02/2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar'ýn, dün Milliyet te yer alan, mortgage sistemi için...

vergiden düþme ve stopaj muafiyeti taleplerinin, Maliye Bakanlýðý'nýn karþý çýkmasý nedeniyle Baþbakanlýk'ta düzenlemeden çýkarýldýðý öðrenildi. SPK tarafýndan hazýrlanan taslaðýn 27. maddesinde, kredi faizinin gelir vergisi matrahýndan düþülmesi düzenlemesi getirildi. Baþbakanlýk'ta yapýlan toplantýlarda, taraflarýn taslak ile ilgili görüþleri alýndý. Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'in baþkanlýk ettiði toplantýlarda, Maliye Bakanlýðý kanadý, söz konusu iki düzenlemeye gelir kaybý yaratacaðý gerekçesiyle itiraz etti. Bunun üzerine taslakta yer alan 100 bin YTL'ye kadar vergiden düþme düzenlemesi Baþbakanlýk'ta çýkarýldý. Yüzde 15 indirim Cansýzlar açýklamasýnda, tüketicinin konut kredisi alýrken ödeyeceði kredi faizinin gelir vergisi matrahýndan düþürülmesi ve uluslararasý piyasalarda iþlem görecek konut ipoteðine dayalý menkul kýymetlerin de yüzde 15 spotaj vergisinden muaf tutulmasýnýn dikkate alýnmasý gereken mevzular olduðunu söylemiþti.
Kaynak: http://emlak.milliyet.com.tr/Haber.aspx?HaberNo=89