SPK Baþkaný, Mortgage, mayýs ayýnda yasalaþýr sanýyorum dedi

27/03/2006

Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný (SPK) Doðan Cansýzlar, Mortgage'nin mayýs ayýnda yasalaþmasýný tahmin ettiðini belirterek, Önümüzdeki yýlýn ikinci döneminde de bu sistem yavaþ yavaþ çalýþmaya baþlar dedi.

Doðan Cansýzlar, Euromoney seminerleri kapsamýnda düzenlenen ''Türkiye Yapýsal Sermaye Piyasalarý Zirvesi''nde yaptýðý konuþmada, SPK'nýn faaliyet gösterdiði alanlardan bahsederek, özellikle son 5 yýl içinde 128 adet düzenlemeyi uluslararasý alanda yayýnladýklarýný söyledi. Türkiye sermaye piyasalarýný teknik ve hukuki anlamda AB standartlarýna getirmek için çalýþmalar yaptýklarýný anlatan Cansýzlar, katýlýmcýlara, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB), Altýn Borsasý, Vadeli Ýþlemler ve Opsiyon Borsasý, KOBÝ'lere yönelik kurmaya çalýþtýklarý geliþen iþletmeler piyasasý hakkýnda bilgi verdi. Cansýzlar, standartlara iliþkin olarak da, ''AB ile müzakere süreci dikkate alýndýðýnda Avrupa direktiflerine paralel olarak mevzuatý harmonize etmeye çalýþýyoruz. Hedefimiz, daha hesap verebilir ve þeffaf finansal tablolarý yatýrýmcýlara sunabilmek'' dedi. Merkezi Kayýt Kuruluþu'nun, hisse senetlerinin hemen hemen tamamýný kaydileþtirdiðini, yýl sonu itibarýyla devlet bono ve tahvillerinin de kaydileþtirilmesinin tamamlanacaðýný bildiren Cansýzlar, ÝMKB'nin karlý bir þirket haline getirilerek özelleþtirilmesi süreci ve Altýn Borsasý'nda döviz piyasasýnýn oluþmasý çalýþmalarýnýn devam ettiðini aktardý. Konuþmasýnda Mortgage konusuna da deðinen Cansýzlar, konuya iliþkin 3,5, 4 yýldýr devam eden çalýþmalarýn hükümete sunulduðunu belirterek, ''Önümüzdeki günlerde yasalaþmasýný bekliyoruz. Tahminim o ki, mayýs ayýnda yasalaþýr. Önümüzdeki yýlýn ikinci döneminde de bu sistem yavaþ yavaþ çalýþmaya baþlar'' diye konuþtu. Doðan Cansýzlar, Mortgage sisteminde birincil piyasada verilen kredinin ikincil piyasalarda menkul kýymetleþtirilmesi olacaðýný ifade ederek, Mortgage'in önümüzdeki 20 yýla damgasýný vuracak bir reform hareketi olacaðýný kaydetti. Vergi avantajý saðlandýktan sonra Türkiye'ye orta ve uzun vadeli bir fon girdisi olacaðýný kaydeden SPK Baþkaný Doðan Cansýzlar, iki yýllýk bir süre içinde tüm mevzuatýn AB ile birebir paralel hale gelmesini saðlayacak çeþitli projeler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: MemurlarNet