Tapulara yeni düzenleme geliyor

09/06/2009

Kat irtifakını kat mülkiyetine çevirme zorunluluğu öngören uygulama değiştiriliyor. Bu çerçevede kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 liralık para cezası kaldırılıyor

Kat irtifakını kat mülkiyetine çevirme zorunluluğu öngören uygulama değiştiriliyor. Bu çerçevede kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 liralık para cezası kaldırılıyor. Yeni yapılacak binalarda ise kat mülkiyeti sürecinin re’sen işlemesi ve bu noktada zorunlu kılınması planlanıyor. İşlemlerin re’sen yürütülmesiyle ayrıca "kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması, vatandaşların yükünün hafifletilmesi, tapu sicilinin ve planlarının güncel tutulması ile mali kayıpların önüne geçilmesi" amaçlanıyor. Bir binanın yapımı için esas oluşturan kat irtifakı, "binanın üstüne kat yapma hakkını" içeriyor. Kat mülkiyeti ise, inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış binalar için tesis ediliyor. Kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilmek için iskan almak (yapı kullanma izin belgesi), kadastro müdürlüğünce cins tashihi değişiklik beyannamesi, Zorunlu Deprem Sigortası, Harçlar Kanunu’na göre vergi ilişiği olmadığına dair belge gibi bir takım koşulları sağlamış olmak gerekiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve yapı tamamlanıp, yapı kullanma belgesi alınmış ana gayrimenkullerde, 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmişti. Gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinin her birine, 1000 lira para cezası verilmesi de hükme bağlanmıştı. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yeni yapılacak değişiklikle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Yasa Taslağının gerekçesinde, uygulamadan neden vazgeçilmek istendiği şu şekilde açıklandı: "Düzenlemeler, tapu sicilinin güncel tutulmasını sağlamak ve bir kısım mali kayıpların giderilmesi amacıyla yapılmış ise de kanunun amacının ve getirdiği düzenlemelerin kamuoyunda yeterince anlaşılamamış olmasının yanında kanunda belirtilen yükümlülükleri yapmak istemesine rağmen, tüm kat maliklerine ulaşamayan vatandaşlarımızın süresi içinde kat mülkiyetine geçememeleri nedeniyle idari para cezasına muhatap olma ihtimalinin varlığı ve bu durumun vatandaş arasında önemli ölçüde panik ve huzursuzluğa yol açması gibi nedenlerle idari para cezası uygulamasından vazgeçilmesi öngörülmektedir." ‘Süreç Re’sen işleyecek’ Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı, kat irtifakı tesis edilmiş yapılar için re’sen kat mülkiyetine geçilebilmesini düzenliyor. Taslağa göre, yetkili idarenin, kat irtifakı kurulmuş yapı tamamlandıktan sonra vereceği yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini, 60 gün içinde ilgili Kadastro Müdürlüğüne göndermesi gerekecek. Böylece süreç başlatılmış olacak. Taslakta, "yapı tamamlandıktan sonra kat irtifakının, cins değişikliği ve kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve yasada belirtilen belgelere dayalı, talebe bağlı olmaksızın re’sen yapılacağı veya yaptırılacağı" belirtildi. Mevcut yasada 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçişi zorunlu kılan ve para cezası içeren geçici madde de şu şekilde değiştirildi: "Bu kanun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya ilgili idarenin Tapu ve Kadastro birimlerine göndermesi üzerine cins değişikliği ve kat mülkiyeti re’sen yapılır."
Kaynak: Milliyet