TBMM'nin gündemi mortgage tasarısı

19/02/2007

TBMM Genel Kurul güneminde 2 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündeminde bulunan, kamuoyunda 'ucuz konut' TDK tarafından da 'tutsat olarak adlandırılan Konut Finansmanı Kanunu Tasarısı (mortgage) ele alınacak.

Tasarıyla, düzenlemeden önce kredi ve finansal kiralama sözleşmesi imzalayan tüketiciler, kanunun yayımından sonra 3 ay içinde konut finansmanı kuruluşuna başvurarak, sözleşmelerinin bu kanun kapsamı dışında değerlendirilmesini isteyebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta da fazla mesai yapılacak. Genel Kurul yarın saat 15.00'te çalışmalarına başlayacak ve çalışmalar saat 23.00'e kadar sürecek. Alınan bilgilere göre, yarın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, AB konusunda TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek. Genel Kurul'da ayrıca 2 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündeminde bulunan ve 6 ayı aşkın süredir de Meclis gündeminde olan Konut Finansmanı Kanunu Tasarısı görüşülecek. Tasarıyla, düzenlemeden önce kredi ve finansal kiralama sözleşmesi imzalayan tüketiciler, kanunun yayımından sonra 3 ay içinde konut finansmanı kuruluşuna başvurarak, sözleşmelerinin bu kanun kapsamı dışında değerlendirilmesini isteyebilecek. Süresi içinde talepte bulunmayan tüketicilerin, kanunun yürürlüğe girmesinden önceki sözleşmeleri kanun kapsamında kabul edilecek. Kanundan önce konut finansmanı kuruluşuyla sözleşme imzalayan tüketiciler, borcunu vadesinden önce ödemesi durumunda, yüzde 2 erken ödeme ücretini ödemeyecek. Konut finansmanı kuruluşu; imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ile ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı tüketiciye karşı, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olacak. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde konut finansmanı kuruluşu, borçluya temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü olacak. Kredi kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması halinde kalan borcun tümünün ödenmesi talep hakkını saklı tutmuşsa bu hak, ancak birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşme halinde kullanılabilecek. Kullanılan finansmanın teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, konut finansman kuruluşu asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefilden borcun ödemesini isteyemeyecek. Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajından istisna olacak. Kendisine ait tapuya kayıtlı bir konutu bulunmayan ücretlilerin, konut almaları amacıyla, yapı kullanma izni alınmış konutlar üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle kredi kullandırılmasından ve yine bu özellikteki konutların finansal kiralama yoluyla kiralanmasından kaynaklanan borçlarının 100 bin YTL'ye kadar olan kısmına isabet eden faiz ödemeleri, gelir vergisi matrahından düşülebilecek. Konutları karşılığında kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında konut edinmek amacıyla kredi kullanan veya finansal kiralama işlemi yapan ücretlilerin, bu işlemlerden kaynaklanan borçlarının 100 bin YTL'ye kadar olan kısmına isabet eden faiz ödemeleri de gelir vergisi matrahından düşülebilecek. Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinden elde ettikleri gelirlerin, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacak. Sermaye piyasası araçları, konut finansmanı kuruluşları ve fonları ile TOKİ'nin menkul kıymet ihracatı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklanan her türlü işlemleriyle ilgili makbuz ve kağıtlar, damga vergisinden muaf tutulacak. Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları veya ipotek finansmanı kuruluşları ya da 3. kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil), Katma Değer Vergisi dışında tutulacak. Tasarı, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. TBMM'nin komisyon gündeminde ise bu hafta yine yoğunluk ve önemli yasa tasarı ve teklifleri yer alıyor. Adalet Komisyonu, Yargıtay Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısına, 21 Şubat Çarşamba günü geneli üzerindeki görüşmelerle devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, 21 Şubat Çarşamba günü, Büyükşehir Belediye Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tekliflerini görüşecek. 3 ayrı teklifte, büyükşehir belediyeleri tarafından kurulmuş veya kurulacak hastanelerde, döner sermaye işletmesi oluşturulması öngörülüyor. İçişleri Komisyonu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı ile Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunlarında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı'nı, 21 Şubat Çarşamba günü görüşecek.
Kaynak: Mynet