Yarým saatte bir faiz deðiþiyor

16/12/2005

Mortgage kredilerinin yasasý çýkmadan krizle anýlmaya baþladýðýný belirten Garanti Bankasý Genel Müdürü Özen, sektördeki faiz rekabetinin rasyonellikten uzak olduðunu söyledi.

Garanti Bankasý Genel Müdürü Ergun Özen, "Mortgage deyince hemen krizi hatýrlatmaya gerek yok" dedi. Garanti Bankasý'nýn uluslararasý piyasalardan aldýðý 700 milyon dolarlýk sendikasyon kredisi imza töreninden önce basýnýn sorularýný yanýtlayan Özen, ipoteðe dayalý uzun vadeli konut kredisi (mortgage) faizlerinin rasyonel olmayan bir þekilde hýzlý bir düþüþ gösterdiðini söyledi. Bazý bankalarýn piyasa payý kapmak için rasyonel olmayan faiz rekabetine girdiklerini söyleyen Özen, "Neredeyse yarým saatte bir faiz indirimi oluyor. Rekabetin bir rasyonelitesi olmalý. Sanki ilk açýklayana liyakat niþaný verecekler" dedi. Özen, mortgage sisteminde önemli olanýn kredi vermek deðil, ürünün yönetim þekli olduðunu belirterek, "Yani ürünün satýþ sürecinden sonra iyi yönetilmesi gerekir. Mortgage deyince hemen krizi hatýrlatmaya gerek yok. Risk hep vardýr, riske maruz deðer vardýr. Zaten bankalar bilançolarýný olasý risklere göre oluþturuyor. BDDK da bunu denetliyor" dedi. 'Faiz düþer, fiyat düþmez' Mortgage sisteminin iþlerlik kazanmasý için faizlerin tek haneli rakamlara inmesi gerektiðini ifade eden Özen, þu an konut kredi sisteminin A gelir grubuna hitap ettiðini, riskli piyasalar gerileyip faizler düþünce B ve C gruplarýna hitap edeceðini söyledi. Özen, 2 yýl içinde faizlerin daha da aþaðýya düþeceðini, ancak konut fiyatlarýnýn düþmeyeceðini ya da artacaðýný bildirerek, "Çünkü bu arz talep meselesi. 2006'nýn sonuna doðru 1 puanýn altýna düþmesini bekliyorduk. Ama hýzlý geliþti ve önümüzdeki yýlýn ilk yarýsýnda 1'in altýna inecektir" diye konuþtu. En düþük maliyetli krediyi aldý Garanti Bankasý ihracatýn finansmanýnda kullanýlmak üzere uluslararasý piyasalardan 1 yýl vadeli 700 milyon dolarlýk sendikasyon kredisi aldý. Ýþlemin, ödenen faiz ve komisyonlar dahil toplam maliyeti, Libor artý yüzde 0.575 olarak gerçekleþti. 13 ülkeden 32 bankanýn katýldýðý kredinin imza töreninde konuþan Özen, Garanti'nin, bir Türk bankasýnýn bugüne kadar saðladýðý en düþük maliyetli krediyi aldýðýný söyledi. 2005'in Türkiye için politik ve ekonomik açýdan sýra dýþý bir yýl olduðunu vurgulayan Özen, "AB sürecinde Türkiye'nin gösterdiði geliþim, özelleþtirmedeki rekorlar ve GE ile ortaklýðýmýzý da içeren son yýllarýn en yüksek doðrudan yabancý sermaye yatýrýmýnýn gerçekleþmesi, dýþ piyasalarýn Türkiye'ye olan güvenine iþaret ediyor" dedi.
Kaynak: Milliyet