2006 ucuz konut yýlý olacak

09/02/2006

Lüksün saltanatý bitecek.Hem devlet hem özel sektör, orta sýnýfýn da ev sahibi olma hayallerini gerçekleþtirmek için kollarý sývadý.

Ýstanbul'dan Eskiþehir'e, Ýzmir'den Antalya'ya kadar birçok ilde fiyatý 200 bin YTL'nin altýnda olan konut projeleri hayata geçirilmeye hazýrlanýlýyor. Ýþte orta sýnýfa yönelik ucuz konut projeleri: Son yýllarda Türkiye'de, bugüne kadar görülmemiþ bir konut arzý ve talebi yaratýlmýþ durumda. Geçen yýl özel sektörden devlete herkes, konut inþa ederek bankalar ise kredi faizlerini 1 puanýn da altýna çekerek trendin daha yüksek barlara çýkmasýný saðladý. Bu artýþ hýzýnýn 2006'da da devam etmesi bekleniyor. Lüksün saltanatý bitecek Alkent'ten Seba Royal'a, Uphill Court'tan Mashattan'a, Ýstinye Park'tan Aðaoðlu My World'a kadar bu onlarca proje, söylenenlere bakýlýrsa yüksek rakamlara karþýn ilk gidenin elinde kaldý. Henüz satýlmamýþ birkaç konut da daha çok konumlarý beðenilmeyenler... Bu yýl ise trendin tam anlamýyla tersine döneceði ve 2006'nýn da daha çok, 'ortanýn altý gelir gruplarýna yönelik ve fiyatý 200 bin YTL'nin altýnda olan projelerin yýlý' olacak gibi görünüyor. TOKÝ, 2006 yýlýnda 150 bin konutluk yeni yatýrýma hazýrlanýrken KÝPTAÞ, sadece bu ay Ýstanbul'da 2 bin 500 konutun temelini atacak. Orta gelir grubuna yönelik bu konutlar Mimarsinan, Esenler ve Tuzla'da inþa edilecek. Kurumun TOKÝ ile birlikte bu yýl için Ýstanbul'a yapmayý düþündüðü konut sayýsý ise 60 bin. Ýnþaat þirketleri 'orta'yý keþfetti Geçen yýl genel olarak lüks konut üreten özel inþaat þirketleri de bu yýl orta gelir grubuna yöneliyor. TOKÝ ve KÝPTAÞ'ýn dar ve yoksul gelirlilere yönelik büyük projeler yürütüyor olmasý, þirketleri orta sýnýfa yönelten en büyük nedenlerden. Birçok þirket, 100 bin ile 200 bin YTL arasýnda satýþa sunulan konut inþaatýna ve satýþýna baþladý. Özellikle Ýstanbul'da bu çerçevedeki konutlara olan ihtiyacý gören büyük þirketler de yeni projelerini bu þekilde programlýyor. Konut açýðý en fazla il olan Ýstanbul'da yoðunlaþan ucuz konutlar Ýzmir, Bursa ve Antalya'da da hayata geçiyor. Projelerin tamamýnda lüks sitelerde olan her türlü konfor bulunuyor. Ödeme planlarýný kiþiye özel de yapabilen þirketler, çok deðiþik tipte ve þekilde daireler üretiyor. Ekonomist olarak konumu, özellikleri, fiyatlarý ve ödeme koþullarýyla içinden seçmesi bir hayli zor olan ucuz konut projelerini sizin için araþtýrdýk. Ankara'da yeni projeler baþlýyor Büyükþehirlerde, özellikle de Ýstanbul'da patlama yaþayan konut projelerinde Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) aðýrlýðý açýkça hissediliyor. Son dönemde bankalarýn kredi faizlerini 1 puanýn altýna kadar çekmesi, konuta olan talebi iyice artýrdý. TOKÝ de bundan hareketle 2006 yýlýnda altý büyük þehirde orta gelir grubuna yönelik bir hamle baþlatýyor. Kurum, bu yeni hamle kapsamýnda Ýstanbul ve Ankara'da altyapýlý arsa üretimi çalýþmalarý yürütüyor. Ancak arsa ve emlak fiyatlarýnda spekülasyon olmamasý için konutlarýn yapýlacaðý alanlarý açýklamýyor. TOKÝ Baþkaný Erdoðan Bayraktar, proje kapsamýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Diyarbakýr ve Adana'da 150 bin konut inþa edeceklerini açýkladý. Ankara'da yapýlacak 25 bin konutluk projeyle kendi kendine yeten, eðlence merkezi, üniversitesi, saðlýk spor tesisleri olan yeni bir þehir inþa edilecek. TOKÝ dýþýnda Ankara'da konut projesi geliþtiren bir diðer þirket ise Yapý Kredi Koray. Þirket, bu yýl içinde biri rezidans, diðeri de konut katlarý ve maðazasý bulunan iki projeye baþlayacak. Ankara Bilkent Projesi, Eskiþehir Yolu üzerinde yaklaþýk 18 dönüm alanda kurulacak. Ankara-Çankaya projesi ise Çankaya'da 10.5 dönüm alanda yapýlandýrýlacak. Projede konut ve alýþveriþ merkezi bir arada olacak. 2006 yýlý içinde baþlanacak olan ve konsept çalýþmalarý süren her iki proje, mart ya da nisan aylarýnda tanýtýlacak. Ekonomist Dergisi'nin 5-11 Þubat tarihli bu haftaki sayýsýnda projelerle ilgili ayrýntýlý tablolarý bulabilirsininz.
Kaynak: Ýmedya