Değerleme Uzmanları Birliği kuruluyor

22/12/2009

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü" yürürlüğe konuldu.

degBakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere kendilerine gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı verilen kişilerin üye olacağı, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği" kurulacak. Merkezi İstanbul’da bulunacak Birlik, yurt içinde merkez dışı örgüt de oluşturabilecek.

Değerleme uzmanları, lisans belgelerini almalarından itibaren 3 ay içinde Birliğe üyelik için başvuru yapacak. Bu yükümlülüğe uymayanların lisansı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından süreli ya da belirsiz süreli olarak iptal edilecek.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve değerleme faaliyetlerinin gelişmesini, üyelerin dayanışma ve değerleme faaliyetlerinin gerektiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlayacak.

Bu çerçevede gayrimenkul piyasasının gelişimi için araştırmalar yapacak, meslek kuralları oluşturarak bunları SPK’ya bildirecek, disiplin cezaları verecek, bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturmak ve yayımlamak amacıyla Gayrimenkul Bilgi Merkezi kuracak.

Konut finansmanı kapsamındaki değerlemelere ilişkin bilgilerin ilgili esas ve usulleri de belirleyecek olan Birlik, üyeler ve müşteriler arasında değerleme hizmetleri konusundaki uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olacak, bu amaçla hakem listeleri oluşturacak. Üyelerin müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri ücret ve masraf tutarlarına ilişkin sınırlara ilişkin esaslar da Birlik tarafından belirlenecek ve SPK’ya bildirilecek.

Birlik organları

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak. Birliğe ilişkin iş ve işlemler de, genel sekreter tarafından yürütülecek.

Yönetim Kurulu, itiraza konu değerleme raporlarının değerlendirilmesi ve disiplin kovuşturmalarını yürütmek üzere Değerlendirme ve Disiplin Komitesi kuracak. Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayan fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, mesleğinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, faaliyetlere hile karıştıran üyeler hakkında disiplin cezaları uygulanacak.

Birlik Yönetim Kurulu ile Değerlendirme ve Disiplin Komitesi üyeleri ve personeli, görevleri dolayısıyla ilgililere ve 3. kişilere ait öğrendikleri sırları kanunen yetkili olanlar dışında açıklayamayacak, bunları kendileri ya da başkaları yararına kullanamayacak.

Birliğin her türlü işlem ve hesabı da SPK tarafından denetlenecek

Birlik oluşturulana kadar üyelik başvurularını da SPK sonuçlandırılacak. SPK, 1 ay içinde Birlik üyelerini ilk Genel Kurul Toplantısına çağıracak. Toplanacak İlk Genel Kurulda da, Statüye uygun olarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapılacak.

Yönetim Kurulunun ilk 2 yıllık görev süresi ile sınırlı olmak üzere, SPK tarafından aday gösterilen üye Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

Kaynak: Milliyet