Emlak Fiyatlarý Nisan da artacak

08/04/2006

HABERTÜRK TV'de Uyandýrma Servisi programýna konuk olarak katýlan Milliyet gazetesi Emlak Uzmaný Tebernüþ Kireçci, Nisan ayýndan itibaren emlak fiyatlarýnýn yükseliþe geçebileceðini belirtti.

Son aylarda mevsimsel koþullar ve tatillere ilave olarak bankalarýn sert bir þekilde konut kredisi faiz oranlarýný düþürmesi nedeniyle emlak piyasasýnýn yatay trende girdiðine dikkat çeken Kireçci, "Konut kredisinde KKDF'nin kaldýrýlmýþ olmasý nedeniyle artýk konut almak isteyenlerin daha fazla beklemesine gerek kalmadý. Tüketiciler yavaþ yavaþ bunun bilincine varmaya baþladý. Ayrýca mortgage yasasýnýn Nisan'da TBMM'den geçmesi bekleniyor. Diðer taraftan da bankalar konut kredisinde yeni ürünler piyasaya sürecek. Mesela geçen hafta bir banka (Bank Europa) konut kredisinde 1 ile 5 yýl arasýnda deðiþen vadelerde, ana para ödemesini erteleyen bir kampanya baþlattý. tüketiciler sadece faizin ödenidði anaparanýn 20 veya 30 yýl sonra ödendiði ürünlerle tanýþacak. Bu ürün mortgage'ýn baþarýyla uygulandýðý ülkelerde çok revaçta. Eminim diðer bankalar da buna benzer kampanyalar baþlatacak. Bankalarýn bu rekabeti tüketicilere yarayacak" diye konuþtu. Yabancý ilgisi çok fazla Geçen hafta Fransa'da gerçekleþtirilen MIPIM emlak fuarýnda, Türkiye'ye ilginin had safhada olduðunu belirten Tebernüþ Kireçci konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Bu ilgi eninde sonunda Türkiye'de yatýrýma dönüþecek. Yabancýlar Türkiye'de yatýrým yapmak için fýrsatlar araþtýrýyor. Özellikle Ýstanbul'da en az 1 milyon metrekare büyüklüðünde arazi peþindeler. Böyle büyük araziler alýp projeler gerçekleþtirmeyi planlýyorlar. Bu talep gösteriyor ki, Türkiye'de emlak fiyatlarý yükseliþ trendini koruyacak" Yeni projeler geliyor Ýstanbul'da orta ve alt gelir grubuna yönelik projelerin satýþa sunulmaya baþlayacaðýný kaydeden Kireçci, "2004 ve 2005'te üst gelir grubuna yönelik projelerle karþýlaþmýþtýk. 2006'da orta ve alt gelir grubuna yönelik projeler gündemde olacak. Güneþli'de Japon mimarisiyle inþa edilecek olan (Ýkebana) metrekaresi bin dolardan ve Beylikdüzü'nde (Han Yapý) tarafýndan gerçekleþtirilecek proje metrekaresi bin YTL'den satýþa sunulacak. Bu proje neredeyse 9 þiddetindeki depreme dayanýklý konutlardan oluþuyor. Yani sýra orta direðin konut edinmesinde" þeklinde konuþtu. Emlakta iki senaryo Emlak pisasasýnda iyimser ve kötümser olmak üzere iki senaryonun yazýldýðýný kaydeden Tebernüþ Kireçci sözlerini þöyle bitirdi: "Kötümserlere göre emlak piyasasýndaki fiyat yükseliþi, suni. Fiyatlar köpüklü. Ýyimserler ise tam tersini söylüyorlar. Emlak fiyatlarýnda, eðer 2004 ve 2005'teki þartlar devam ederse 2006 ve ilerleyen yýllarda çok yüksek yaþanacaðýnýn altýný çiziyorlar. Biz her iki senaryoyu da okurlarýmýza ayrýntýlarýyla anlatýyoruz. Yatýrým yapacaklarýn konunun iki boyutunu da bilmesini istiyoruz"
Kaynak: HaberTurk