Halkbankası'ndan Esnaf Kredilerine %50 Faiz İndirimi

21/01/2014

Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkara kredi kullandırılmasına yönelik karar kapsamında, esnaf ve sanatkara kullandırılmış ve bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile bu yıl içinde bu kapsamda kullandırılacak kredilere yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanacak.

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkara kredi kullandırılmasına yönelik karar kapsamında, esnaf ve sanatkara kullandırılmış ve bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile bu yıl içinde bu kapsamda kullandırılacak kredilere yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanacak.

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Başbakan Yardımcılığı'nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 2 Ocak 2014 tarihinde kararlaştırıldı.

Karar, Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası'nca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak -31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.

TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile bu Kararın yayımı tarihine kadar kullandırılan krediler için de belirlenen yüzde 50 indirimli faiz oranı uygulanacak.
Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılma devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak krediler de bu kapsamda yer alacak.

Gelir Kayıplarının Karşılanması

Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine Müsteşarlığı'nca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade veya taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarım, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığı'na iletecek. Ödemeler, Bankanın, bu karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade veya taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazine'ce bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığı'nca gerçekleştirilecek.

Faiz İndirimi Yüzde 50

Karar kapsamında, önceki yıllarda kullandırılan kredilerin 2014 yılma devreden bakiye tutarlarında ve 2014 yılında kullandırılacak kredilerde faiz indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınacak.

2014 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek. Raporlar sonucu Banka'ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili hesabına nakden ödenecek. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığı'nca nakden karşılanacak. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek.

Diğer Hükümler

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Banka'ya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde veya taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi veya taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler. Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilecek.

Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlannda Banka'nın usul ve esasları uygulanacak. Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte veya aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Karar, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haberx