Konut fiyatlarýndaki artýþ tam gaz sürecek

06/03/2006

Konut fiyatlarýnda yaþanan hýzlý yükseliþ, kiracýlarý da zor durumda býraktý. Yüksek faiz gelirini kaybeden ev sahipleri, çareyi kiralarý artýrmakta buldu.

Enflasyonun tek haneli ve faizlerin tarihinin en düþük seviyesine indiði þu günlerde konutlarda kira artýþ oraný yüzde 50'yi buluyor. Kira artýþlarýnýn enflasyonla sýnýrlanmasýna raðmen, ev sahipleri eski kiracýlarýný yüzde 20-30 arasýndaki artýþa zorlarken; yeni kiracýlar ise eski kiranýn yüzde 30 ila 50 üzerinde artýrýmla kontrat yapabiliyor. Cengiz Aksoylar, "Bu artýþýn en büyük nedeni faiz gelirlerinin düþmesi. Ayþe Teyze, geçtiðimiz yýllarda 30-40 bin YTL'lik parasýnýn üzerinden günlük repo geliriyle geçiniyordu. Ancak faizlerin düþmesi ve enflasyonun gerilemesi bu gelir kapýsýný kapattý. Bunun üzerine geçmiþ dönemde repodan aldýðý parayý kazanamayan ev sahipleri, çareyi kiralarý artýrmakta buldu. Örneðin geçen yýl Beþiktaþ'ta 500 YTL olan iki oda bir salon olan evin kirasý, bu yýl 900 YTL'den baþlýyor" dedi. Artýþ devam edecek TURYAP Yönetim Kurulu Üyesi Baþak Soner ise "Konut kiralarý semt bazýnda farklýlýk gösteriyor. Örneðin yeni konutlarýn yapýldýðý bölgelerde arz fazlasý olduðu için kiralar daha makul seviyede seyrediyor" dedi. Soner, þöyle devam etti: "Ýkinci el konut dediðimiz þehir merkezindeki konutlarda ise talebin fazlalýðýndan ötürü ciddi bir artýþ söz konusu. Evlenmelerin arttýðý bahar aylarýnda kiralarýn yüzde 30 daha artmasýný bekliyoruz'' Yeni konutlarýn yapýldýðý bölgelerde kiralarýn daha makul seviyede seyrettiðini ifade eden Soner, "Genel olarak bu konutlar yatýrým amaçlý satýn alýnýyor. Çoðunun finansmanýnda ise uzun vadeli kredi kullanýlýyor. Bu nedenle ev sahipleri, kira rakamýný ödediði aylýk kredi miktarý civarýnda belirliyor'' þeklinde konuþtu. Ulus'ta 4 bin dolar Yasayla sýnýrlanmadýðý için kira kontratlarýnýn tamamen ev sahipleri ve kiracýlarýn arasýnda þekillendiðini belirten Baþak Soner, "Örneðin Ulus'ta 4 bin dolara kiralýk daire var" diye konuþtu. Yazýn kiralardaki artýþýn duracaðýný ifade eden Soner, "Sonbaharla birlikte kiralarda yine bir artýþ baþlar. Okullarýn açýlmasýyla Çapa ve Beþiktaþ gibi öðrencilerin yerleþtiði bölgelerde kiralar artabilir" dedi. Kira artýþlarý enflasyona fark attý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre içinde kira fiyatlarýnýn da yer aldýðý konut harcamalarý, gýdadan sonra Tüketici Fiyatlarý Endeksi'ne en çok etki eden harcama kalemi. Söz konusu kalemin genel fiyat endeksine etkisi yüzde 16.29. Bir baþka deyiþle TÜÝK ortalama bir tüketicinin tüm harcamalarý içinde kiranýn da dahil olduðu 'konut' harcamalarýnýn payýnýn yüzde 16.29 olduðunu belirtiyor. Bu kalemde son yýllarda yaþanan fiyat artýþlarý ise oldukça etkileyici. 2004 baþýndan bu yana TÜFE'deki artýþ yüzde 18.68 olarak gerçekleþirken, konut harcamalarýndaki yükseliþ yüzde 24.07 olarak gerçekleþti. Kira fiyatlarýndaki artiþ tüketicilerin yaný sýra, Merkez Bankasý'nýn da þikayet etmesine neden oldu. Merkez Bankasý sýk sýk "Enflasyonun düþmesindeki en büyük engellerden biri kira fiyatlarýndaki artýþ" eleþtirisinde bulunuyordu. Vatan
Kaynak: Digimedya