Konut kredini yenile borcun yüzde 30 azalsýn

09/03/2006

Konut kredilerinde borç transferinde Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) kaldýrýlýnca tüketiciler bankalara hücum etti

Maliye Bakanlýðý nýn þubat ayýnda aldýðý karar konut kredilerini yenilemek isteyen tüketicileri yüzde 15 oranýndaki vergi yükünden kurtarýrken, son haftalarda bankalara yapýlan konut kredisi baþvurularýnýn yüzde 40 ý kredi yenileme taleplerinden oluþuyor. Daha önce aylýk yüzde 1.5 faizle 10 yýl vadeli 100 bin YTL lik konut kredisi kullanan tüketici borcunu yüzde 0.99 faiz oranýndan yenilerse vade sonunda toplam borç, faiz ve vergi yüküyle birlikte yüzde yüzde 30 azalýrken, bu tutar neredeyse anaparanýn yüzde 70 ini buluyor. Konut kredilerinde faiz üzerinden alýnan yüzde 15 oranýndaki Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) kaldýrýldý. Ýnþa halinde konutlar ve tadilat ve eklentiler için kullanýlan krediler, bir banka tarafýndan temin edilen konut kredisinin baþka bir banka tarafýndan kapatýlmasý ve bankanýn kullandýrmýþ olduðu konut kredisinin müþteri talebi üzerine YTL den dövize endeksli krediye ya da dövize endeksli krediden YTL ye dönüþtürülmesinde artýk yüzde 15 oranýndaki KKDF alýnmayacak. VERGÝ YÜKÜ AZALDI Eski uygulamaya göre, ilk kez konut kredisi kullananlar yüzde 15 lik KKDF den muaftý. Tüketici ikinci kez konut kredisi kullanmak isterse veya ilk kredisini daha düþük faizle baþka bir bankadan kapatmak isterse bu muafiyetten yararlanamýyordu. Maliye Bakanlýðý nýn þubat sonunda aldýðý karar sonucu tüketicilerin faiz üzerinden ödedikleri vergi yükü yüzde 15 azalacak. Halen konut kredilerinde faiz üzerinden yüzde 5 oranýnda BSMV alýnýyor. Mortgage Yasa Tasarýsýna göre BSMV nin de kaldýrýlmasý planlanýyor. Kredilere doping Son bir ayda konut kredileri yüzde 10 luk artýþla 14 bin 500 YTL ye dayanýrken, kredi devrine yönelik konut kredi taleplerinin de bu hacmi daha da artýrmasý bekleniyor. Anadolubank Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Günay, KKDF uygulamasýnýn netlik kazanmasý ile birlikte piyasada devir kredilerine olan talebin yoðunlaþtýðýný belirterek konut kredisi baþvurularýnýn yüzde 40 ýnýn kredi yenilemeye yönelik olduðunu söyledi. KKDF nin kaldýrýlmasýnýn tüketici yararýna olduðunu vurgulayan Günay, dosya masrafý, ekspertiz ve sigorta ücretlerinin ise çok makul bir orandan tüketici kredisi olarak yeniden kredilendirildiðini belirtti. Bu arada bazý bankacýlar da MortgageYasa Tasarýsý yasalaþmadan KKDF nin kaldýrýlmasýna baðlý olarak bankalar arasýnda erken kapatma yarýþýnýn baþlamasýnýn gelecekte sektöre zarar verebileceðini belirtti. Konut kredisi nasýl ucuzluyor Bankalara göre, bugünkü þartlarda aylýk faiz oraný yüzde 1.35 ve 1.35 in üzerinde olan konut kredilerini yenilemek cazip. Örneðin; 10 yýl vadeli aylýk yüzde 1.35 faizle A bankasýndan aldýðýnýz krediyi, B bankasýndan yüzde 1.03 faiz oranýndan yenilemek isterseniz eskiden yüzde 15 KKDF yükünü de hesaba katarsanýz aylýk ödemeniz bin 896 YTL den bin 603 YTL ye geriliyordu. Þimdi KKDF nin kaldýrýlmasýyla bu tutar bin 492 YTL ye geriledi. 10 yýl sonunda yüzde lik KKDF indiriminin ve yüzde 1.03 den krediyi yenilemenin toplam size saðlayacaðý avantaj 48 bin 452 YTL. Böylece kredinizi yenileyerek hem ana paranýzýn yüzde 50 tutarýnda vergi ve faiz yükünden kurtuluyorsunuz, hem de eskiden ödeyeceðiniz tutarýn yüzde 20 si kadar daha az bir tutarla borcunuzu kapatabiliyorsunuz. Eðer daha önce yüzde 1.5 dan konut kredisi kullandýysanýz ve bu kredinizi yüzde 0.99 faiz oranýndan yenilerseniz 120 ay sonunda ödeyeceðiniz toplam tutar 244 bin 776 YTL den 175 bin 469 YTL ye geriliyor. Aylýk ödeme de düþük faizden kredi yenileme ve KKDF nin kaldýrýlmasýnýn etkisiyle 2 bin 40 YTL den bin 462 YTL ye düþüyor. Toplam borç ise yüzde 30 oranýnda azalýyor.
Kaynak: Aksam