Konut kredisi talebi rekor kýrdý

05/03/2006

Geçen yýl baþlayan yeni konut satýn alma eðilimi artarak devam ediyor. Türkiye'de ev için gerekli olan peþinatý bulanlar kredi çekmek için bankaya koþuyor.

Merkez Bankasý rakamlarýna göre, son bir yýlda konut kredilerinde yaþanan artýþ 11 milyar YTL'yi buldu. 2005'in Þubat ayýnda 3 milyar YTL seviyesinde olan konut kredileri, geçen ay 14.3 milyar YTL düzeyine eriþti. toplam borç 28 mÝlyar YTL Aylýk konut kredisi tutarlarý neredeyse 1 milyar YTL'lik artýþlar gösterdi. Bu sýçramanýn en yüksek basamaðý ise geçen ay görüldü. Ocak ayý sonu itibarýyla konut kredilerinin tutarý 13 milyar YTL idi. 24 Þubat'a gelindiðinde ise bu rakam 14.3 milyar YTL'ye çýktý. Þubat ayýndaki 18 iþgününde toplam 1 milyar 307 milyon YTL'lik konut kredisi çekilirken, günlük kredi kullanýmý 72.6 milyon YTLye kadar ulaþtý. Son bir yýlda bankalara olan borç tutarýnýn tam 20 milyar YTL arttýðý da rakamlara yansýyor. Geçen yýlýn Þubat ayýnýn sonunda, bankalara olan toplam tüketici kredileri ve kredi kartý borç tutarý 28 milyar YTL düzeyindeydi. Uzmanlar ne diyor? Konut fiyatlarýnýn hýzlý bir artýþ göstereceðini öngören uzmanlar 'zaman kaybetmeden emlak alýn' diyor Konut kredileri faiz oranlarýnýn tüketici için son derece avantajlý bir seviyeye geldiðini söyleyen Akbank Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölüm Baþkaný Cem Muratoðlu, görüþlerini þöyle ifade etti: 'Faizlerdeki düþmeye paralel olarak konuta olan talep de arttý. Bu durum, beraberinde ev fiyatlarýndaki artýþý getirdi. Bu nedenle biz müþterilerimize, bütçelerine uygun, beðendikleri bir konut olmasý durumunda, satýn alma tercihlerini ertelememelerini söylüyoruz. Önümüzdeki dönemde konut kredisi faiz oranlarýnda önemli bir deðiþiklik olmasýný beklemiyoruz. Bununla birlikte mortgage yasasý ile birlikte tüketiciler için deðiþken faizli kredi kullanma imkaný doðacak, faiz oranlarýnda düþme bekleyen kiþiler için bu seçenek uygun olabilecektir. Ancak bundan sonra faiz oranlarýnda keskin düþüþler beklemek çok doðru deðil.' Bulduysanýz kaçýrmayýn! KONUT alma niyetinde olan kiþilerin özellikle kendi bütçelerine uygun ve kaliteli konutlar edinmeleri için uygun bir dönemde olduðunu belirten TEB Bireysel Ýþletme Bankacýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Cemal Kiþmir, þunlarý dile getirdi: 'Yeni yasa tasarýsý ile 2006 yýlýnda faiz oranlarýnýn aylýk yüzde 1 seviyelerinin biraz altýnda seyredeceðini tahmin ediyoruz. Faizler bir miktar daha düþebilir. Fakat, tüketicilere tavsiyemiz bütçelerine göre beðendikleri bir konut bulmuþlar ise harekete geçmeleridir.' Tüketici dikkatli olmalý TÜRKÝYE Ýþ Bankasý A.Þ. Bireysel Krediler Müdürü Ömer Çelebi de þu tavsiyede bulundu: 'Faizler düþerken konut fiyatlarý artmayacaksa konut alýmlarýný ertelemek uygun olur. Ancak, bugüne kadarki geliþmeler faiz oranlarý düþerken konut fiyatlarýnýn yükseldiðini göstermekte. Bütçemize uygun konutu bulduðumuzda satýn almak doðru bir karar olarak görünüyor. Bununla birlikte konut alým kararýnýn verilmesinde kiþinin yatýrým tercihi, konut ihtiyacý, talebine ve bütçesine uygun konut seçeneklerine ulaþmasý gibi hususlarýn göz önünde bulundurulmasý gerekmekte olup salt faiz oranýna göre konut satýn alma kararý verilmesi doðru olmayacaktýr.'
Kaynak: Güneþ