Konut kredisinde cevapsýz sorular

03/03/2006

Eðer ortalama bir Türk'seniz, bankaya paranýzý üç ay vadeden uzun yatýrmýyorsunuz.

Ayný ortalama Türk'seniz, konut krediniz mümkün olduðu kadar uzun vadeli ve ucuz olsun istiyorsunuz 10 yýllýktan 30 yýllýða kadar konut kredisi alabiliyorsunuz. Banka size bu vadelerde kredi verebilmek için gidip dýþ kaynaklardan faiz ve bazen ipotek karþýlýðý uzun vadeli borç alýyor. Ortalama mevduat vadesi 3 ay olan bankanýzýn size 10-30 yýl vade ile kredi vermesi büyük bir risktir. Hesabý doðru yapýlmazsa bankayý batýrabilecek kadar büyük bir risk. Onun için, konut kredinizi baþka bir bankaya nakletmek veya düþük krediye geçmek istediðinizde bankacýnýzýn boynunuza sarýlýp yanaklarýnýzdan öpmesini beklemeyin. Ona hem müþteri hem gelir hem de zaman kaybettirmiþ oluyorsunuz. Soru bombardýmaný Konut kredisi konusundaki yazýlarýma baþladýðýmdan bu yana okuyucularýn soru bombardýmaný altýndayým. Ýþte tipik bir tanesi. Kale Oto Rad. A.Þ. Ýþ Güvenliði Uzmaný, Preshane Þefi, Ufuk Kaftanoðlu'ndan. SORU: 2004 yýlýnda %2 faizle Ziraat Bankasý'ndan 60 ay konut kredisi aldým. Dört ay önce %1,20 ile Ýþ Bankasý'ndan eskisini kapatýp yeni kredi kullandým. Bu yeni kredide Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) uygulandý. Maliye'nin yeni kararýna göre, bu kesintinin benden kaldýrýlmasý gerekmiyor mu? CEVAP: Hiçbir fikrim yok. Benim olmadýðý gibi Bankalar Birliði'nde konuþtuðum üst düzey yetkilinin de fikri yok. "Bu konuyu Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý bilir" diyor. Eminim, onlar da ayaküstü bilemez. Ama hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de devlet gelir kaydettiði bir þeyi geri vermez. KKDF ödeyenlerin paralarýný geri alabileceðini sanmýyorum. Bana sorulan diðer sorularýn çoðu da yukarýdaki "cevabý yok" sýnýfýna giriyor. Cevaplarý ne ben biliyorum ne de muhtemelen baþkalarý. Tüketicinin dostu kim? Görevi tüketicileri aydýnlatmak olan Maliye Bakanlýðý, Ticaret Bakanlýðý, Bankalar Birliði ve Bankacýlýk Denetleme ve Düzenleme Kurumu gibi kamu kuruluþlarýnýn internet sitelerinde bu konularda bilgi yok. Ýlginç ve kamu kurumlarýný düþünceye sevk etmesi gereken bir durum: Maliye Bakanlýðý konut kredileriyle ilgili tüketici yararýna bir karar alýyor. Bunu Bankalar Birliði'ne bildiriyor. Ne Maliye Bakanlýðý ne de Bankalar Birliði kararý tüketicilere duyurmak için bir þey yapýyor. Sanki tüketici taraf deðil. Türkiye'de 36 ticaret bankasý var. Konut kredisi kullananlarýn sayýsý ise 250,000 civarýnda. Neden 36 bankayý bilgilendirmek önemli de 250,000 tüketiciyi bilgilendirmek önemsi
Kaynak: Milliyet