Kooperatife mortgage

18/03/2006

Meclis'te kurulan alt komisyonda görüþülen mortgage yasa tasarýsýnda, kooperatifler ve iþyerlerinin kapsama alýnýp alýnamayacaðý tartýþma konusu oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nca oluþturulan alt komisyonda, Mortgage olarak bilinen kira öder gibi uzun sürede taksitle ev sahibi olmayý saðlayan sistemin altyapýsýný oluþturan yasa tasarýsýnda, "Kooperatifler ve iþyerleri kapsama alýnsýn mý?" tartýþmasý yaþanýyor. Milletvekillerinin yaný sýra tüketici temsilcilerinden de, kooperatiflerin kapsama alýnmasý isteði gelirken, bu durumda üyelerin ödemeleri aksatmasý durumunda ne yapýlacaðý sorusuna yanýt bulunamadý. Tüketici kimdir? Bankalar Birliði ise, tüm iþyerlerinin kapsama alýnmasýnýn yasanýn amacýna aykýrý uygulamalara neden olacaðý uyarýsýnda bulundu. Tasarýda, tüketici tanýmý, kimlerin sistemden yararlanacaðý sorusu tartýþmaya neden oldu. "Tüketici, bireyler mi, kooperatifler mi, iþyerleri mi?" sorusuna yanýt aranýrken, konut sektöründe özellikle yarým kalan kooperatif inþaatlarýnýn tamamlanmasý açýsýndan kooperatiflerin de tüketici olarak tanýmlanmasý gerektiði vurgulandý. Ancak, kooperatifin muhatap olmasý durumunda üyelerden birinin bile ödemeyi aksatmasýnýn tüm üyeleri zora sokacak bir süreç baþlatacaðýna iþaret edildi. Kooperatif varken de üyelerin muhatap alýnarak Mortgage'dan yararlanmasýnýn sözkonusu olamayacaðý belirtildi. 7. caddenin suçu ne? Ýþyerlerinin de tüketici sayýlýp sayýlmayacaðý tartýþýlýrken, bürokratlar Ýstanbul'da bulunan Akmerkez gibi büyük iþyerlerinin kapsamda olduðunu belirttiler. Tüketici temsilcileri, büyük iþyerlerinin kapsama alýnýp küçük iþyerlerinin kapsam dýþý býrakýlmasýnýn adil olmayacaðýný savunurken, "Bahçeli, 7. caddedeki bir maðazanýn günahý ne?" diye konuþtular. Bankalar Birliði temsilcileri, iþyeri finansman modellerinin farklý olduðunu, bu durumda tüm niteliksiz iþyerlerinin de yasadan yararlanacaðýný, bunun da yasanýn konut edindirmeyi kolaylaþtýrma amacýna hizmet etmeyeceðini vurguladýlar. Takipte güçlük olur Birlik temsilcileri, iþyerlerinin de kapsama alýnmasý halinde kredilerin takibinde büyük güçlükler yaþanacaðýný bunun da yeni kurulacak sistemde önemli bir zaaf yaratacaðý uyarýsýnda bulundular. Tasarý üzerinde çalýþmalarýný sürdüren alt komisyonda bu tartýþmalarýn ardýndan tüketici tanýmýnýn gözden geçirilmesi kararlaþtýrýldý.
Kaynak: Milliyet