Mortgage'ýn adý bile yetti

08/01/2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

Ekonominin canlanmasý ve ipoteðe dayalý konut sistemi olan mortgage’a hazýrlýk çalýþmalarý inþaat sektörünü canlandýrdý. Türkiye Müteahhitler Birliði Baþkaný Erdal Eren, 2004 yýlýnýn son çeyreðinden itibaren nispi bir canlanma dönemine giren inþaat sektörünün, 2005 yýlýnýn ocak-eylül döneminde yüzde 19,7 büyüdüðünü bildirdi. Ýnþaat alanýnda mevcut büyümeyi saðlayan bir numaralý faktörün konut sektöründeki canlanma olduðunu belirten Erdal Eren, bu canlanmanýn son zamanlarda bankalarýn sunduðu düþük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinin bireysel tasarruflarý konut sektörüne yöneltmesinden kaynaklandýðýný söyledi. 2005'te tahsis edilen bireysel konut kredilerinin 2004'e kýyasla yüzde 200 oranýnda arttýðýna dikkati çeken Erdal Eren, 2005 ocak-eylül döneminde satýlan emlak sayýsýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15,3'lük artýþ görüldüðünü kaydetti. Eren, bu dönemde Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere 15 büyük þehirde toplam deðeri 21,6 milyar YTL'ye ulaþan 571 bin 695 adet konut satýldýðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: Konut sahipliðiyle ilgili harcamalar, geçen yýla göre cari fiyatlarla yüzde 21,4 artmýþtýr. 2004 yýlýnýn son çeyreðinden itibaren nispi bir canlanma sürecine giren inþaat sektörü, 2005'in ocak-eylül döneminde yüzde 19,7 büyüdü. Yüksek büyüme performansýný gösteren inþaat, ekonomik büyümeye en büyük katkýyý saðlayan bir numaralý sektör olmuþtur. Hükümetin (Mortgage sistemi) gibi inþaat sektörünü canlandýracak ek araçlarý uygulamaya hazýrlanmasý, sektörün potansiyelinden yararlanmak kararlýlýðýnýn göstergesi olarak memnuniyet vericidir.
Kaynak: Turkiye Gazetesi