Mortgage alt komisyonda

03/02/2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuoyunda mortgage olarak bilinen konut finansmaný sistemine iliþkin yasa tasarýsýný alt komisyona sevk etti...

ANKARA - Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'in sunuþ konuþmasýndan sonra verilen bir önerge ile tasarýnýn, görüþme yapýlmaksýzýn alt komisyona sevk edilmesi kararlaþtýrýldý.
Kaynak: NTVMSNBC