Mortgage derde derman olmayacak

01/03/2006

Bankalar Birliði'nden Önder Halisdemir Türkiye’de kira öder gibi ev sahibi olmak hayal...

Mortgage yasa tasarýsý orta gelirlinin konut derdine derman olmayacak. Türkiye’de konut sorunun temelinde bireylerin ödeme gücünün yaný sýra konut arzýnýn yetersizliðinin de önemli bir etken olduðunu belirten Bankalar Birliði Ýpotek Bankacýlýðý Çalýþma Grubu Baþkaný Önder Halisdemir, Mortgage Yasa Tasarýsý’nýn arzdan çok talebi artýrmaya yönelik olduðunu savundu. Halisdemir, “Faizler ne kadar düþerse düþsün, uygun maliyetli konut üretilmedikçe kira öder gibi ev sahibi olmak zor” dedi. BATAKLIÐA DÖNÜÞEBÝLÝR AKÞAM’a yaptýðý açýklamada Mortgage Yasa Tasarýsý’ný deðerlendiren Dr. Önder Halisdemir, mortgage’ýn vatandaþýn konut sahibi olmasýnda ‘amaç’ deðil ‘araç’ olduðunu vurguladý. Türkiye’de gerçek anlamda konutlaþma hamlesinin gerçekleþebilmesi için devletin özellikle konut üretiminde özel sektörün önünü açacak teþvikler saðlamasýnýn yararlý olacaðýný dile getiren Halisdemir, “Konut sektörü topraðýn altýnda bir hazine. Uygun araçlarla çýkartýlýrsa iyi bir toplumsal kazaným olur, aksi halde bir bataklýða dönüþebilir” uyarýsýnda bulundu. TALEP ENFLASYONU “Kira öder gibi ev sahibi olmanýn en önemli etkeni; malýn fiyatýdýr” diyen Halisdemir, þunlarý söyledi: “Bir malýn taksitini belirleyen iki ana unsur var. Birincisi malýn fiyatý, ikincisi de faiz oraný. 2003 yýlýnda 100 bin YTL’lik bir konut için ödenen taksit 3 bin 300 liraydý. Bugün ayný konut en muhafazakâr tahminle 200 bin YTL oldu. Faiz oraný yüzde 2.5’tan yüzde 1’e gerilemesine raðmen taksit tutarý 3 bin 900 liraya yükseldi. Dolayýsýyla bizim bu yasal çalýþmalar vasýtasýyla düzenlenmesini istediðimiz þey Türkiye’de konutlaþma hamlesinin ön plana alýnmasý. Nüfusun yaygýn kesiminin oturabileceði konut fiyatlarý yükselmiþtir. Bugün ancak 2 bin 700 YTL gelir seviyesinde olan kesim 100 bin YTL konuta eriþebiliyor. Yani orta gelirlinin ev sahibi olmasý zor.” MORTGAGE BES’E YARAYACAK Konut kredilerinin menkul kýymete çevrilerek oluþturulacak fonlara hem yurtiçindeki hem de yurtdýþýndaki bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlarýn büyük ilgi göstereceðini dile getiren Halisdemir, “Yurtiçinde örneðin; bireysel emeklilik þirketlerinin uzun vadeli yatýrýmlara ihtiyacý var. Bireysel emeklilik ve hayat sigortasý þirketlerinin uzun vadeli getiri projeksiyonu yapabilmeleri için uzun vadeli yatýrýmlara ihtiyaçlarý var. Onlar önemli katýlýmcý olacaklardýr” dedi. BSMV VE HARÇLAR Halen TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüþülen Mortgage Yasa Tasarýsý’na göre, konut kredilerinden alýnan yüzde 5 oranýndaki BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) kaldýrýlacak. Ayrýca tapudaki harç ve resimlerin kaldýrýlmasýna yönelik düzenlemeler de var. Halisdemir, bu düzenlemelerin kredi maliyetlerini düþüreceðini savundu. BANKALAR BÝRLÝÐÝ’NÝN ÖNERÝLERÝ Tüketicinin konut kredisi faiz ödemeleri Gelir Vergisi’nden aynen veya belli oranda düþürülmeli. Konut talebinden çok konut arzýnýn önü açýlmalý. Konut arzýný artýrmak için devlet konut üretecek þirketlere ucuz arsa tahsis etmeli ve vergisel bir takým teþvikler saðlamalý. Sistemin mutlaka nihai düzenleyicisi olmalý. Bankalar yüzde 75 oranýnda kredilendirme yapýyor. Geri kalan yüzde 25’lik bölümü yine kamunun içerisinde yer alacaðý sigorta mekanizmalarý ile garanti edilmeli. Sýhhatli bir kredi ortamý yaratýlmalý. Örneðin; konutunuz mahkeme vasýtasýyla icrada satýlýrsa, konutunuzu alacak kiþi yüzde 18 KDV, siz de yüzde 11 komisyon ödüyorsunuz ve konutun deðeri yüzde 71’e düþüyor. Bu kaldýrýlsýn veya azaltýlsýn. Ýpoteðin paraya çevrilmesinde çeþitli taraflarýn itirazlarý süreci uzatýyor. Bununla ilgili mahkemeye yatýrýlmasý gereken teminat tutarlarý artýrýlmalý. Akþam [ Ayfer ARSLAN ]
Kaynak: Haber3