Mortgage, finans sektörüne ne getirir?

31/01/2006

Yeni konut finansman sistemi ile birçok yenilikler geliyor. Bunlardan en önemlisi finans sistemine yeni açýlýmlar getirmesi.

Konut kredileri 20-30 senelik uzun vadeli krediler. Bu kredilerin 3- 4 ay vadeli mevduatla uzun süre yüksek miktarda fonlanmasý mümkün deðil. Bu sebeple kredi kuruluþlarýnýn konut kredisi için kullanacaklarý kaynak da uzun vadeli olmak zorunda. Aksi takdirde vade uyumsuzluðu, konut kredisi veren kuruluþlarýn zor duruma düþmesine neden olabilir. - Kredi kuruluþlarýnýn vade uyumsuzluðundan kaçýnabilmeleri, uzun vadeli fon bulabilmeleri ile mümkün. Uzun vadeli fonlar sermaye piyasalarýndan, uzun vadeli yatýrýmcýlardan temin edilebilir. Ýkincil piyasa dediðimiz bu piyasalar, geliþmiþ ülkelerde konut kredilerini besleyen en önemli kaynak. - Yeni konut finansman sistemi ile ilgili hazýrlanan kanun taslaðý geliþmiþ ülkelerde kullanýlan menkul kýymetleri, finansman sistemini ve yardýmcý finansman kurumlarýný tanýmlýyor ve bu sistemlerin çalýþma prensiplerini düzenliyor. Bu sistem yabancý fonlarýn Türkiye'ye gelmesini saðlayacak. - Yeni sistemle birlikte vatandaþýn gözü ile deðiþiklikler kýsa vadede anlaþýlmayacak. Orta ve uzun vadede konut finansman sisteminin etkin bir þekilde çalýþmasý ile beraber hem Türkiye'ye yönelecek sermaye artacak hem de konut kredi faizleri düþecek. - Mortgage sistemlerinin oturmasý birçok ülkede onlarca yýl sürdü. Türkiye bu süreçleri belki diðer ülkelere göre daha hýzlý yaþayacak, ancak yine de gerçek anlamda konut finansman sisteminin yerleþmesi zaman alacak.
Kaynak: Sabah