Mortgage mecliste prosedür turunda

06/02/2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuoyunda mortgage olarak bilinen konut finansmaný sistemine iliþkin kanun tasarýsýný alt komisyona sevk etti.

Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener'in sunuþ konuþmasýndan sonra verilen bir önerge ile tasarýnýn, görüþme yapýlmaksýzýn alt komisyona sevk edilmesi kararlaþtýrýldý.
Kaynak: Nethaber