Mortgage yasa tasarýsýna itiraz var

10/03/2006

Hükümet'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne sevkettiði Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'ndaki eksiklikleri...

deðerlendiren uzmanlar, bu kez görüþ birliðine varamadý. "Ýþleyiþin saðlýðý açýsýndan en baþýndan kusursuz bir kanun çýkmalý" diyen de var, "Kanun çýktýktan sonra deðiþir" diyen de... Ancak uzmanlar, tasarýda hayati eksiklikler olduðu konusunda hemfikir Ýpotekli Konut Finansmaný yani bilinen adý ile Mortgage Yasa Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi Alt Komisyonu'nda görüþülüyor. Ancak Sermaye Piyasalarý Kurumu'nun (SPK) Hükümete sunduðu tasarý ile Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne görderdiði tasarý arasýndaki farklar kamuoyunda endiþe yaratýyor. Özellikle ilk ve ikinci konutunu alacak olan tüketicilere saðlanacak olan vergi teþviðinin yasa tasarýsýndan çýkartýlmasýnýn sistemden yararlanacak olan dar ve orta gelir grubundan tüketicilerin sayýsýný azaltacak olmasý duyulan endiþelerin baþýnda geliyor. Yasa tasarýsýndaki deðiþikliklerden ikincil piyasalarýn da kötü etkileneceðini söyleyen uzmanlar, mortgage kredilerinin menkulleþmesi ile doðacak menkul kýymetlere (covered bond) uygulanacak yüzde 15'lik stopajýn, yabancý yatrýmcýyý Türk mortgage piyasasýndan uzaklaþtýracaðý görüþünde. Ayrýca Hazine garantisinin öngörülmemesinin de piyasadaki güveni sarsacaðý kaydediliyor. 'Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz' Hakan Kodal - "Bizim de GYODER olarak temsil edildiðimiz alt komisyondan mayýs ayýnda çýkacaðýný tahmin ettiðimiz Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'nýn en kritik boyutu bana göre vergi boyutu. Biz bu yasada vergi avantajýnýn saðlanmasý gerektiði hakkýndaki görüþlerimizi her fýrsatta bildiriyoruz. Ancak son birkaç aydýr hükümetin vergi ayaðýnda bazý tedirginlikler sergilediðini görüyorum. Soðuk bir bakýþ açýlarý var. Birkaç kez basýna da yansýyan yeni görüþler ortaya atýlýyor. 'Gayrimenkul deðer artýþýndan vergi alalým' deniyor, 'gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn vergi avantajýný kaldýralým deniyor. Dimyata prince giderken elimizdeki bulgurdan da olacakmýþýz gibi bir durum var ortada. Umarým böyle bir sorunla karþýlaþmadan yasa vergi avantajý ile birlikte çýkar." 'Stopaj sorunu çözülecek gibi görünüyor' "Alt komisyonda tabii ki bizim de görüþlerimize baþvuruluyor ve teknik düzeyde birtakým görüþlerimizi bildirdik. Sadece þunu söyleyebilirim ki covered bond'lara uygulanacak yüzde 15 stopaj sorunu çözülecek gibi görünüyor. Vergi avantajý konusundaki çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Eðer bu bu sorun alt komisyonda çözülemezse tabii ki sektörün önemli temsilcilerini de konuya dahil ederek bir konuyu kamuoyuna taþýmak ve bir tepki oluþturmak niyetindeyiz. Ancak komisyon çalýþmalarýný sürdürürken böyle bir þey yapmak ters tepki verebilir. Sistemin eksikleri ve aksaklýklarý ile bile olsa bir an önce devreye girmesi çok önemli. Eksiklikler daha sonra da giderilebilir." 'Dar gelirli için destek programý þart' Bahadýr Teker - Sermaye Piyasalarý Kurulu eski Daire Baþkan Yardýmcýsý "Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'nda vergi indirimi avantajýnýn olamamasý ve covered bond'lara uygulanacak yüzde 15'lik spopaj uygulanmasý gibi sorunlarýn olmasýnýn yanýsýra dar ve orta gelir grubuna yönelik bir destek programýnýn olmamasý da büyük bir eksiklik. Vergi avantajý en azýndan dar ve orta gelir grubu için saðlanabilir ya da içinde Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ), Devlet Planlama Teþkilatý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Dünya Bankasý, Habitat gibi kurumlarýn bulunduðu veya etkin olduðu bir destek programý oluþturulabilir. Türkiye'de kuvvetli altyapýlarý olan pek çok gayrimenkul kuruluþu da bu programda yer alabilir. Bu mutlaka yasanýn içinde olmak zorunda da deðil. Gerekirse daha sonra kanun da deðiþtirilebilir." 'Vergi, bir hükümet politikasý' "Vergi avantajý hakkýndaki sorun aslýnda Hükümetin ve IMF'nin bakýþ açýsýndan kaynaklandý. Yoksa Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'nýn eksikliði anlamýna gelmiyor. Sistem bu haliyle de rahatlýkla iþler ancak bu çok uzun bir yolun baþlangýcý. Doðru bir yol ama daha çok çalýþma gerektiriyor. Örneðin Türkiye'de konut politikalarý belirleyen bir kurum yok. Kentsel dönüþümün çerçevesi belirlenmeli, toplu konut uygulamalarýnda mortgage'ýn yeri saptanmalý. Bütün bunlar motrgage sisteminin meselesi de deðil. Ancak sistemle paralel yürütülmesi gereken meseleler." 'Bizden görüþ alýnmadý' Fuat Engin - Tüketici Bilincini Geliþtirme Derneði Baþkaný 'Ýpotekli Konut Finanasmaný Yasa Tasarýsý'nda somut olarak gördüðüm yasa tasarýsýnýn hazýrlanýþ sürecinde hazýrlayanlarýn bilgi paylaþým eksikliðidir. Bir yasa çýkarma çalýþmalarý yapýyorsunuz, var olan konuya iliþkin deneyimlerden yararlanýyor musunuz, bilgiyi paylaþýyor musunuz ya da teorik olarak dünyanýn en iyi yasasýný yaptýðýnýzý düþünürken uygulamada çýkabilecek sorunlarýn olasýlýðýný deðerlendirebiliyor musunuz? Bu ve benzer çerçeveleri doðru çizerseniz, sanýrým içini de o ölçüde doðru, uygulanabilir ve yaþamla örtüþebilecek þekilde doldurabilirsiniz Bilgiyi paylaþarak tüm kesimlerin hazýrlama sürecine katýlýmý saðlanýrsa, çýkarýlacak yasada toplumsal ihtiyaçlara o ölçüde yanýt verecektir. Bu aþamada geç kalýnmýþ sayýlmaz, yetkilileri iyi bir yasa düzenlemesi için görev baþýna davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarý ya da genel kurulundaki çalýþmalara ilgili örgütlerin davet edilmesi hep öngörülür ancak pratikte bu gerçekleþmez. Ýlgili örgütler takip ederek randevu almak koþuluyla görüþlerini iletebilirler. Deðerlendirilmesi tamamen komisyon üyelerinin, özellikle de hükümet üyelerinin keyfiyetindedir. Bu nedenle de ilgili tasarý kapsamý için ilgili meslek örgütleri, tüketici örgütleri ve tüm ilgili kesimlerin yazýlý görüþlerinin alýnmasýnýn tasarýnýn içeriðinin nitelikli olmasýna yarar saðlayacaðýný düþünüyorum. Tasarýda var olan aksaklýklar komisyonda ya da genel kurul gündemine geldiðinde görüþmeler sýrasýnda verilecek önergelerle düzeltilebilir. Bunun için de konuyla ilgili tüm taraflarýn görüþü alýnarak, ortak payda yaratýlmalýdýr. Aksi durumda tasarý ihtiyaçlara yanýt vermez ve sorunlara çözüm üretmez." Doðan Cansýzlar - Sermaye Piyasalarý Kurumu Baþkaný - Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'nda gördüðünüz eksiklik ve aksaklýklar nelerdir? - Bilindiði üzere Kurulumuzca, kiþilerin sahip olacaklarý ilk ya da ikinci konut için kullandýklarý kredilerin yüzbin YTL'ye kadar olan kýsmýna isabet eden faiz ödemelerini gelir vergisi matrahýndan indirebilmelerine imkân saðlayacak, Ýpotek finansmaný kuruluþlarý, konut finansman kuruluþlarý ve konut finansman fonlarý tarafýndan yurt dýþýnda ihraç edilen ipotekli sermaye piyasasý araçlarýnýn, alým satýmý, itfasý sýrasýnda elde edilen getirileri ile bunlarýn dönemsel getirilerinin tahsilinde, Hazine tarafýndan yurtdýþýnda ihraç edilen menkul kýymetlere (Eurobond vb.) paralel olarak, yüzde 15 oranýndaki stopajýn yapýlmamasýna iliþkin madde deðiþiklikleri önerilmiþti. Ancak tasarýnýn mevcut halinde bu hükümlere yer verilmemiþtir. Bunlardan ilki bu tür vergi kolaylýklarýnýn dar ve orta gelirli kesimin konut edinmesine destek olmak amacýný içeren sosyal yönüdür. Konut finansmaný sistemlerindeki vergi teþvikleri ile ilgili olarak diðer ülke uygulamalarýna bakýldýðýnda Kanada, Ýngiltere ve Fransa dýþýnda hemen hemen tüm ülkelerde konut kredisi faizlerinin vergi matrahlarýndan indirilebildiðini görmekteyiz. Söz konusu avantaj, dar ve orta gelir düzeyindeki tüketicilerin kredi kullanmak suretiyle ev sahibi olmalarý yönünde çok önemli bir teþvik niteliðini taþýmaktadýr. Bununla birlikte vergi indirimi mevzuunun aslýnda bir maliyet unsuru olarak deðerlendirilmemelidir. Vergi teþviðinin, artan konut talebine cevap vermek üzere, kayýt altýnda yeni konut üretimini teþvik etmek suretiyle ekonominin inþaat sektörünü kayýt altýna alacaðý dikkate alýnmalýdýr. Bu sayede, kredi ile satýlmýþ olan konutlar kayýt altýna alýnmýþ olacak olup alým satým harcý, emlak vergisi, müteaahhit ve tedarikçilerin karýndan alýnacak kurumlar vergisi, katma deðer vergisi gibi vergilerin tahsilatýnda ciddi artýþlar yaþanmasý ve vergi gelirlerinde yaþanacak artýþlarýn gelir kaybýndan daha yüksek olmasý beklenmektedir. Ýkinci olarak ise tasarruflarýn yatýrýmcýlardan tüketicilere aktarýmý aracý durumundaki finansal kuruluþlarca ihraç edilecek borçlanma senetleri vasýtasýyla gerçekleþecektir. Tüketicilerin uzun vadeli sabit faizli borçlanabilmesi için 15-20 yýl gibi uzun vadeli sabit faizli borç vermeye hazýr tasarruf sahiplerine ihtiyaç vardýr. Ancak mevcut durumda orta ve uzun vadeli sabit faizli borç vermeye istekli tasarruf sahipleri yeterli deðildir, temin edilebilen fonlar da yüksek maliyetlidir. Banka mevduatýnýn ortalama vadesi 2-3 ay civarýnda olup, son zamanlarda mevduat vadelerinin 1 yýla kadar uzadýðý görülmektedir. Ülkemizde ihraç edilen sabit getirili devlet tahvillerinin vadesi ise 5 yýlý geçmemektedir. Bu durumda kredi verenlerin ülkemiz piyasalarýndan saðlayamadýklarý 15-20 yýl gibi uzun vadelerdeki kaynaklar için uluslararasý piyasalara baþvurmalarý zorunluluðu kaçýnýlmazdýr. Finansal kuruluþlarýn uluslararasý piyasalardan kaynak temin edebilmesi için, ihraç edecekleri orta ve uzun vadeli borçlanma senetlerinin stopaj kesintisinden muaf tutulmasý zorunludur. Getirilecek stopaj muafiyeti ile, bu senetlerin daha ucuz maliyetler ile, uluslararasý piyasalarda diðer ülkeler tarafýndan ihraç edilecek orta ve uzun vadeli araçlar arasýnda bir rekabet avantajýna sahip olmasý mümkün olacaktýr. Diðer taraftan, tasarýya baðlý olmaksýzýn, sistemin saðlýklý bir þekilde iþleyebilmesi için en önemli koþul ekonomik istikrarýn devam etmesidir. Ýpotekli konut finansmaný sisteminin, geliþmiþ ülkelerde en iyi ifadesini bulduðu, geliþmekte olan ülkelerde ise ancak ekonomik istikrar ve düþük faiz ortamý yakalandýðý ölçüde baþarýlý olabildiði unutulmamalýdýr. Sistem piyasa koþullarýnda doðacak ve piyasa koþullarýnda nefes alýp verecektir. Dolayýsýyla ülkemizde bu sistemin hayata geçirilmesi ve geliþmesi, ancak istikrarýn ve düþük faiz ortamýnýn süreklilik kazanmasý ve yerleþmesiyle mümkün olabilecektir. Diðer önemli bir konu ise konut ve arsa arzý ile ilgilidir. Ýpotekli konut finansman sistemi özü itibariyle konut talebini destekleyen bir finansman sistemidir. Ancak sistemin saðlýklý bir þekilde iþlemesi ve artan talebin konut fiyatlarýnda aþýrý deðerlenme yaratmamasý için konut arzýnýn da desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle kamu arazilerinin piyasaya arz edilmesi ve altyapýlý arsa üretiminin hýzlandýrmasý bu açýdan büyük önem taþýmaktadýr. Ýþte bu noktada, TOKÝ, belediyeler ve Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü tarafýndan arsa maliyetlerini azaltmak üzere kamu arazilerinin kullanýma sunularak konut yapýmýna elveriþli altyapýsý hazýr arsa stokunun artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapýlmasý konut arzýnýn artýrýlmasý ve böylelikle fiyatlarýn gereðinden fazla þiþmesinin önlenmesi açýlarýndan kilit öneme sahiptir. Ayrýca, Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü tarafýndan TOKÝ ve belediyelerle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, konut yapýmýnda kullanýlmak üzere Hazine arazilerinin devredilmesi yönünde çalýþmalar yapýlmasý ve böylelikle Hazine arazilerinin Belediyelerle birlikte altyapýsý hazýr arsa üretiminde ve kat karþýlýðý olarak kullanýlabilmesinin saðlanmasý önümüzdeki dönemde hem konut arzýný artýracak ve konuttaki hýzlý talep artýþýný karþýlayacak, böylece orta vadede emlak fiyatlarýnýn aþýrý artýþý da ortadan kalkacak, hem de ucuz sosyal konutlarýn yapýmý ile daha düþük gelirli vatandaþlarýn kolay konut sahibi olmasýný saðlayacaktýr. Ayrýca, arz edilen konutlarýn inþaat aþamasýnda imar mevzuatýna, depreme iliþkin düzenlemelere ve ilgili diðer mevzuatlara uygunluðuna iliþkin gerekli denetimlerin usulüne uygun yapýlmasý önem taþýmaktadýr. - Yasa tasarýsý yasalaþmadan önce bu aksaklýklarýn giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasý için ne gibi giriþimlerde bulunulabilir? Bu konuda etkili olabilecek kiþi ve kuruluþlar kimlerdir? - Yasa tasarýsý ile ülkemizde kurumsal bir konut finansman sistemi kurulmasý için gerekli yasal altyapýnýn oluþturulmasý amacýyla çeþitli kanunlarda deðiþiklikler öngörülmüþtür. Bunun yanýsýra, sistemin saðlýklý bir þekilde hayata geçirilebilmesi, tüm unsurlarýyla bir bütünlük içerisinde iþleyebilmesi ve etkinliðinin artýrýlabilmesi amacýyla, tasarý ile Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Hazine Müsteþarlýðý'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na verilmiþ olan çeþitli görev ve yetkiler bulunmaktadýr. Bunlara ek olarak, hükümet tarafýndan görevlendirilmek üzere Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'na da gerekli altyapýnýn kurularak sistemin aksamadan iþlemesinin saðlanmasý için önemli roller düþmektedir. Adý geçen kurum ve kuruluþlarla birlikte bu alanda yürütülecek iþbirliði ve uyumlu çalýþma sonucunda sistemin baþarýlý bir þekilde hayata geçmesini beklemekteyiz. - Bu aksaklýklarýn TBMM Komisyonu'nda düzelebileceðine inanýyor musunuz? (Özellikle vergi avantajý ve covered bond'lardaki yüzde 15'lik stopaj uygulamasý konularýnda Komisyon nasýl bir tavýr alacak?) - Komisyon yasa tasarýsýný deðerlendirirken ülkemiz gerçeklerini ve buna mukabil olarak da ülkemiz ihtiyaçlarýný gözönünde bulundurmaktadýr. Belirtilen konular bu kapsamda Komisyon tarafýndan deðerlendirilmektedir. - TBMM Komisyonu'ndaki çalýþmalar hakkýnda bilgilendiriliyor musunuz? Görüþlerinize baþvuruluyor mu? Bu konudaki bilgi ve görüþlerinizi bizimle paylaþýr mýsýnýz? - Komisyon çalýþmalarýna Kurulumuz temsilcileri ile birlikte ilgili diðer kamu kuruluþlarý ve sektör temsilcileri de çaðrýlmaktadýr. Tasarý, komisyona katýlan taraflarýn görüþleri alýnmak suretiyle deðerlendirilmektedir. 'Mortgage böyle çýkacaksa hiç çýkmasýn' Ýpotekli Konut Finansmaný'nýn iþleyiþi sýrasýnda doðabilecek aksaklýklarý gözönünde bulundurarak, hiç bir bahaneye meydan vermeyecek, dünya standartlarýnda bir yasa çýkartýlmasý gerektiðini söyleyen Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý Derneði (GYODER) Baþkaný Haluk Sur, mevcut tasarýyý deðerlendirerek "Yasa böyle çýkacaksa hiç çýkmasýn" dedi. Meclis Alt Komisyonlarýnda görüþülmekte olan Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý hakkýnda henüz kesinleþmiþ bir karar olmadýðýn belirten GYODER Baykaný Haluk Sur, bu güne kadar olan geliþmelerle ilgili görüþlerini Milliyet Emlak'a deðerlendirdi. Yasa tasarýsýndaki en önemli eksikliklerin ilk konutunu alan tüketicilere saðlanacak vergi avantajý, ikincil piyasalarda mortgage'tan doðacak menkul kýymetlere uygulanacak yüzde 15 stopaj ve temerrüte karþý hazine garantisi öngörülmemesi olarak sýrayan Sur, "Gördüðüm kadarýyla kanun yapýcýlar vergi teþvikini vermekten yana deðiller. Stopaj konusunda da çok olumlu düþünülmüyor" dedi. 'Boþ bir hayalmiþ dedirtmeyelim' Sistemin saðlýklý iþleyebilmesi için, daha sonra iþleyiþten doðabilecek aksaklýklar hakkýndaki tüm bahaneleri ortadan kaldýrabilecek, dünya standartlarýnda bir yasa yapýlmasýnýn önemini vurgulayan Haluk Sur, "Altyapýsýný kurmadan kanunu çýkartacaksak "Mortgage da boþuna bir hayalmiþ" denecekse o zaman hiç çýkmasýn. Açýk söylüyorum çýkmasýn" þeklinde konuþtu. Sermaye Piyasalarý Kurumu (SPK)'nýn hazýrladýðý yasa tasarýsýnda ilk kez konut alacak kiþilerin kredilerinin 100 bin YTL'ye kadar olan kýsmýnýn geri ödemedeki faizinin gelir vergisinden düþülmesinin öngörüldüðünü anlatan Haluk Sur, sözlerini söyle sürdürdü: "Þimdi 'Aman zinhar olmaz' deniyor. Neden olmaz? 'Vergi geliri düþer'. Hangi vergi kaybýndan bahsediyorsunuz. Býrak sistem yürüsün, býrak ekonomiye katkýsý olsun, canlansýn, bir kendini göstersin." 'Gökten para yaðmýyor' Bu sistemin en önemli iki ayaðýndan birinin ikincil piyasalar olduðunu vurgulayan Haluk Sur, "Öncelikle yurt dýþýndan kaynak girdisi saðlayacak ortamý hazýrlamamýz lazým" dedi. Þu an hükümet kanadýnda gözledikleri "Biz gereken kurallarý koyarýz, yabancý yatýrýmcýlar ister gelsinler istemezlerse gelmesinler" þeklindeki konuþma ve tavýrlarýn hatalý ve yanlýþ bir tavýr olduðuna deðinen Sur, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Global yatýrýmcýya gereken ortamý hazýrlamak gerekiyor. Gökten para yaðmýyor. Belli bir yatýrým kapasitesi var, bütün ülkeler bunu ülkelerine çekebilmek için birbirleri ile kýyasýya rekabet halindeler. Bu sistemden doðacak menkul kýymetlere yatýrým yapacak yatýrýmcý, 1-2 yýllýk deðil 15-20 yýllýk riski gözönüne alarak yatýrým yapacak. Belli bir güven ve istikrar ortamýnýn olmasý þart. Ayrýca yabancý yatýrýmcýyý bu kadar uzun soluklu bir yatýrým enstrümanýna yatýrým yapmaya davet ederken bu uygulamayý nasýl yapacaksýnýz. Yatýrýmcý Amerika'da yüzde 7-8 ile bu fonlarý bulacaksa yüzde 9'la niye Türkiye'de yatýrým yapsýn. Stopaj çýktýktan sonra karý yüzde 7'ye düþüyor. Niye Türkiye gibi geliþmekte olan bir ekonominin risk primini bunun üzerine eklesin. Olasý bir temerrüte düþme halinde devlet belli bir hazine garantisi vermeli. Tamamýna deðil ama Mesela 50 milyar dolar gibi bir hacim için en azýndan 1 milyar dolarlýk, yüzde ikilik sembolik bir hazine garantisi olmalý. Zaten buna ihtiyaç bile olmaz." 'Mortgage popülizmin en kolay yolu' Dünya üzerinde mortgage'ýn uygulanýp da insaný mutsuz olan hiç bir ülke olmadýðýný söyleyen Haluk Sur, sistemin uygulandýðý her ülkede konut sorunun çözüm anahtarý olarak görüldüðünü ancak zamanla toplumsal bir dönüþüm modeli haline geldiðini vurguladý. "Bu model sayesinde saðlýklý bir çevrede saðlýklý bir ruh ve beden yapýsýna sahip saðlýklý nesiller yetiþiyor. Dolayýsýyla Türkiye için bir umut ve sürekli bir umut" diyen Haluk Sur, hükümetin eksiksiz bir yasa hazýrlamasýnýn neden önemli olduðunu ise söyle anlattý: "Dünyanýn herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman diliminde herhangi bir siyasi grup iktidar olmasý halinde kendi insanýna popülizm yapmak istiyorsa mortgage'tan daha iyi güzel bir þey olamaz. Ýnsanlarý ev sahibi yapýyorsunuz, bundan daha güzel birþey var mý?" 'Likit yumurtanýn KDV sorunu çözüldü, GYO'larýn KDV sorunu çözülemedi' Her fýrsatta gayrimenkul yatýrým ortaklýðý (GYO) þirketlerinin KDV konusunu gündeme getirdikleri halde sonuç alamadýklarýný dile getiren Haluk Sur, "Yýllardýr 'canýmýz yanýyor, dönün bakýn' diyoruz, bu hükümet zamanýnda da geçmiþ hükümet zamanýnda da görüþmediðimiz yetkili kalmadý, dosya geçen hükümetin maliye bakanýnýn önüne kadar gitti bu konu çözülmedi. Nelerin nelerin konusu çözüldü, pastörize yumurtanýn KDV meselesi çözüldü ama GYO'larýn KDV sorunu çözülemedi. Bu kadar kayýtsýzlýðý, ilgisizliði anlayamýyorum." dedi. 'Bu þartlarda kimse GYO iþletmez' GYO'larýn gayrimenkul sektöründe modernizasyonun baþlangýcý, uluslararasý piyasalara entegrasyonun anahtarý olduðunu söyleyen Haluk Sur, "Malesef GYO'lara da Kurumlar Vergisi stopajýyla ek vergi getirilmesi sözkonusu" dedi. Bu konunun Bakanlar Kurulu'nun inisiyatifinde olduðunu ve konulacak yüzde 15'lik stopajýn aþaðý çekebileceðini hatýrlatan Sur, þöyle devam etti: "Ya çekmezlerse. Ya çýkacak Kurumlar Vergisi ile ilgili kanun bir þekilde Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptale uðrarsa. O zaman GYO'larýn vergi avantajý nerede kaldý. Yüzde 7 kurumlar vergisi, yüzde 15 stopaj. Yüzde 5 için kusura bakmayýn kimse GYO iþletmez. Þirketi kuracaksýnýz, yüzde 49'unu en az halka açacaksýnýz, üç ayda bir baðýmsýz denetimden geçeceksiniz, ekspertiz deðerleri dýþýnda alým satým yapamayacaksýnýz, gayrimenkul dýþýnda hiç bir þeyle ilgilenmeyeceksiniz, Yönetim kurulunun üçte birini baðýmsýz üyeler oluþturacak, dolayýsýyla þirketi alabildiðine þeffaf ve denetlenmeye açýk hale getireceksiniz, kayýt içinde kalarak kayýt dýþýna karþý alabildiðine mücadele edeceksiniz sonra da yüzde 5 vergi avantajý. Bunu kime söyleseniz güler."
Kaynak: Milliyet