Sigorta sektörünü mortgage tetikleyecek

15/02/2006

AXA OYAK Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Yavuz Ölken, çalýþmalarý sürdürülen Mortgage Yasasý'nýn, sigorta sektörü için yeni kaynaklar yaratacaðýný belirtti.

Mortgage sistemiyle birden fazla sigorta türünün devreye gireceðini ifade eden Yavuz Ölken, sigortacýlýkta yeni ürünleri gündeme getirecek yasal çalýþmalarla ilgili bir deðerlendirme yaptý. Yavuz Ölken, þunlarý söyledi: "Yeni sigorta ürünleri kapsamýnda özellikle 'oto dýþý kaza' branþýný içeren sorumluluk sigortalarý oldukça önemli bir yer tutuyor. Ayrýca 'mortgage' diðer önemli bir baþlýk. Yasal düzenlemeler yapýlýrken en önemli konu hazýrlanan ürün taslaklarý ve uygulama esaslarý için sigorta þirketleri, reasürans þirketleriyle ortak platformda çalýþýlmasý zorunluluðudur." Sorumluluk sigortalarý alanýnda yapýlan çalýþmalarýn sigortacýlýða büyük katký saðlayacaðýna inandýðýný da belirten Ölken, "AB ile uyum sürecinde gündeme gelen bu alanda sektörümüzün teminat kapsamý, uygulama esaslarý konusunda ortak bir anlayýþa gelmesi gerekiyor. Örnekleri incelediðimizde uzun seneli sorumluluk sigortalarýnda beklenmedik tazminat talepleri ile karþýlaþýlmasý mümkün görünüyor. Bu nedenle bazý konularda dikkatli olmak gerekiyor" diye konuþtu.
Kaynak: Radikal