Cebri Satış Nedir? Tapu Müdürlüğüne Verilmesi Gereken Evraklar Nelerdir?

16/10/2017

Borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemine 'Cebri Satış' denir.

Kredi taksitlerini iki kez üst üste ödemeyen gayrimenkuller temerrüde girer. Bu durumda banka, gayrimenkulü satışa çıkararak borcu tahsil etme yoluna gider. Gayrimenkulün satışından elde edilen nakit, banka borcundan fazla ise banka borcunu tahsil eder ve kalan kısmını tüketiciye iade eder. Gayrimenkulün değeri borçtan az ise banka, kalan borcu tüketicinin diğer mal varlıklarından tahsil etme yoluna gidebilir.

Borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemine 'Cebri Satış' denir.İcra kararının bir sonucu olan cebri satış ile borçlunun borcuna karşılık olarak ipotek, rehin ya da haciz bulunan malvarlığının satışı icra dairesi ya da alacaklı kamu dairesi tarafından yapılır. Cebri satış yolu ile yapılan tapu tescil işlemleri, akitsiz tapu işlemidir. Cebri satış sonucunda satışa çıkarılan gayrimenkulün yeni sahibi, icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil edilir. Tescilin yapılabilmesi için icra müdürlüğü tarafından verilen ihaleyi alan kişinin bilgilerini, fotoğrafını ve satış tutarını içeren satış müzekkeresi, tarafların kimlik belgeleri ve temsilci olması durumunda vekâletname belgeleri aranır. Tescil için ödenmesi gereken tapu harcı, satış bedelinin binde 15’idir.

Gerekli belgeler

-Kimlik belgesi

-İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

-Gerçek kişilerde fotoğraf

-Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı

-İşlemin mali yönü, 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.

-Ayrıca, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Kaynak: KrediPazarı