Taşınmazlarda Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nasıl Yapılır?

18/07/2017

Ölünceye kadar bakma akdi, bir kişinin ölünceye kadar bakımını üstelenecek gerçek/tüzel kişiye bir taşınmazın mülkiyetini devretmesine yönelik yapılan bir akittir.

Ölünceye kadar bakma akdi, bir kişinin ölünceye kadar bakımını üstelenecek gerçek/tüzel kişiye bir taşınmazın mülkiyetini devretmesine yönelik yapılan bir akittir. Bakımı üstelenecek kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi (bakım evleri), akdi yapılacak taşınmaz ise bir veya birden fazla olabilir. Akdi yapılacak taşınmaz/lar bakımı yapılacak kişiye değil de 3. bir kişiye ait ise 3. kişininin de akitte imzasının olması gerekir.

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabildiği gibi, noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi huzurunda yapılmış akitlerin tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet halinde düzenlenmesine gerek yoktur.

Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Mali Yönü

-Akdi yapılacak taşınmazın bağlı olduğu belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir.

-6544 sayılı Kanun'a ekli tarifeye göre Döner Sermaye ücreti alınır. Var olması halinde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

-Kanuni İpotek:Tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 4,55 oranında harç ve binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilir.

Kaynak: KrediPazarı