Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage için faiz % 1'in altýna inmeli

20-03-2006

Konut kredilerinde uzayan vadeler, hazýrlýðý yapýlan mortgage sistemini andýrýyor. Ancak 20 yýl ve üzerinde vadelere talep yok denecek kadar az.

Konuta yabancý sermaye zor

20-03-2006

Eski Hazineci Payaslýoðlu: Konut finansmaný tahvillerinin yurtdýþýnda ilgi görmesi güçlü ekonomiye baðlý

Mortgage beklentisi konut fiyatlarýný katladý.

20-03-2006

Yasa henüz yok. Kredi faizleri yüksek. Dönmeyen kredi yüzde 10'a çýktý. Risk büyük

Villa almak hayal deðil

19-03-2006

Lüks daire fiyatlarýnýn milyon dolarlara kadar ulaþtýðý günümüzde...

Villa almak hayal deðil

19-03-2006

Lüks daire fiyatlarýnýn milyon dolarlara kadar ulaþtýðý günümüzde...

Kooperatife mortgage

18-03-2006

Meclis'te kurulan alt komisyonda görüþülen mortgage yasa tasarýsýnda, kooperatifler ve iþyerlerinin kapsama alýnýp alýnamayacaðý tartýþma konusu oldu

Kooperatife mortgage

18-03-2006

Meclis'te kurulan alt komisyonda görüþülen mortgage yasa tasarýsýnda, kooperatifler ve iþyerlerinin kapsama alýnýp alýnamayacaðý tartýþma konusu oldu

Konut satýþlarýnda bahar canlýlýðý

17-03-2006

Mortgage sisteminin devreye girecek olmasýnýn yaný sýra bankalarýn verdiði konut faizlerinin...

Konut satýþlarýnda bahar canlýlýðý

17-03-2006

Mortgage sisteminin devreye girecek olmasýnýn yaný sýra bankalarýn verdiði konut faizlerinin...

25 yýllýðýna Mortgage

16-03-2006

Yetkililer proje kapsamýndaki binalara 25 yýla kadar mortgage uygulanacaðýný ifade ediyor.

Mortgage'in iþlemesi için istikrarlý piyasa gerek

16-03-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, mortgage sisteminin saðlýklý iþlemesi için...

Bankeuropa'dan konutta anapara ertelemeli kredi

16-03-2006

BankEuropa, Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde yaygýn olarak kullanýlan anapara ertelemeli konut kredisi uygulamasý baþlattý

Nedir bu Mortgage?

16-03-2006

Çankaya Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Mortgage Finans konulu panelde konuþan...

Konutta müthiþ fýrsat

16-03-2006

BankEuropa'dan yeni uygulama...

25 yýllýðýna Mortgage

16-03-2006

Yetkililer proje kapsamýndaki binalara 25 yýla kadar mortgage uygulanacaðýný ifade ediyor.

Mortgage'in iþlemesi için istikrarlý piyasa gerek

16-03-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, mortgage sisteminin saðlýklý iþlemesi için...

Bankeuropa'dan konutta anapara ertelemeli kredi

16-03-2006

BankEuropa, Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde yaygýn olarak kullanýlan anapara ertelemeli konut kredisi uygulamasý baþlattý

Nedir bu Mortgage?

16-03-2006

Çankaya Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Mortgage Finans konulu panelde konuþan...

Konutta müthiþ fýrsat

16-03-2006

BankEuropa'dan yeni uygulama...

Dört dörtlük Mortgage Yasasý istiyoruz

15-03-2006

Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek Mortgage Yasa Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarýnda þekillendiriliyor

Dört dörtlük Mortgage Yasasý istiyoruz

15-03-2006

Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek Mortgage Yasa Tasarýsý, Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarýnda þekillendiriliyor

Konut kredisinde maðdur olmayacak

13-03-2006

Baþbakan Yardýmcýsý Þener, tüketicinin büyük ilgi gösterdiði konut kredilerinde sorun yaþanmayacaðýný söyledi

Konut kredisinde maðdur olmayacak

13-03-2006

Baþbakan Yardýmcýsý Þener, tüketicinin büyük ilgi gösterdiði konut kredilerinde sorun yaþanmayacaðýný söyledi

Mortgage yasa tasarýsýna itiraz var

10-03-2006

Hükümet'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne sevkettiði Ýpotekli Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'ndaki eksiklikleri...

Konutta yavaþlayan satýþlara kampanya dopingi

10-03-2006

Büyük kentlerde, neredeyse her hafta büyük bir konut projesinin temeli atýlýyor.