Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage 'Ýþ'leri

25-01-2006

Emlak sektörü bu yýl 'Mortgage'ýn devreye girmesiyle birlikte yükseliþ trendini sürdürecek. Mortgage emlak sektöründe yeni istihdamlar yaratacak

Mortgage 'Ýþ'leri

25-01-2006

Emlak sektörü bu yýl 'Mortgage'ýn devreye girmesiyle birlikte yükseliþ trendini sürdürecek. Mortgage emlak sektöründe yeni istihdamlar yaratacak

Diplomalý emlakçýlar geliyor

21-01-2006

Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn kurslarýna katýlýp sertifika almak isteyenler de diplomalý emlakçý olma peþinde

Diplomalý emlakçýlar geliyor

21-01-2006

Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn kurslarýna katýlýp sertifika almak isteyenler de diplomalý emlakçý olma peþinde

Mortgage yalnýz zenginler için mi?

18-01-2006

Eðer vatandaþlarýmýz bugüne kadar çok yüksek faiz ortamlarýnda, borç kullanmadan, kendi tasarruflarý ve aileden aldýklarý yardýmlarla ev sahibi olabiliyorlarsa neden bu sistemle olamasýn?

Mortgage yalnýz zenginler için mi?

18-01-2006

Eðer vatandaþlarýmýz bugüne kadar çok yüksek faiz ortamlarýnda, borç kullanmadan, kendi tasarruflarý ve aileden aldýklarý yardýmlarla ev sahibi olabiliyorlarsa neden bu sistemle olamasýn?

Bankacýlýk Sektörüne Mortgage Dopingi

17-01-2006

Uluslararasý yatýrým bankasý Morgan Stanley, Türk bankalarýnýn hisselerinin halen çok ucuz olmasý nedeniyle, karlý bir yatýrým potansiyeli oluþturduklarýný bildirdi.

Bankacýlýk Sektörüne Mortgage Dopingi

17-01-2006

Uluslararasý yatýrým bankasý Morgan Stanley, Türk bankalarýnýn hisselerinin halen çok ucuz olmasý nedeniyle, karlý bir yatýrým potansiyeli oluþturduklarýný bildirdi.

Mortgage'da boþluklar deðerlendirilecek

16-01-2006

Mortgage sisteminde, bankalarýn ve tüketicilerin sistemdeki boþluklarý deðerlendirmesi çok önemli. Daha mortgage gelmeden bankalar ve sigorta þirketleri boþluklarý deðerlendirmeye hazýrlanýyor

Mortgage'da boþluklar deðerlendirilecek

16-01-2006

Mortgage sisteminde, bankalarýn ve tüketicilerin sistemdeki boþluklarý deðerlendirmesi çok önemli. Daha mortgage gelmeden bankalar ve sigorta þirketleri boþluklarý deðerlendirmeye hazýrlanýyor

Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý

15-01-2006

Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi.

Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý

15-01-2006

Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi.

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgage, herkese nefes aldýracak

18-12-2005

Emlak piyasasýný hareketlendirmeye mortgage'ýn adý bile yetti. Sistem daha yürürlüðe girmeden olumlu etkileri görülmeye baþlandý

Mortgage, herkese nefes aldıracak

18-12-2005

Emlak piyasasını hareketlendirmeye mortgageın adı bile yetti. Sistem daha yürürlüğe girmeden olumlu etkileri görülmeye başlandı.

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

16-12-2005

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

Yarým saatte bir faiz deðiþiyor

16-12-2005

Mortgage kredilerinin yasasý çýkmadan krizle anýlmaya baþladýðýný belirten Garanti Bankasý Genel Müdürü Özen, sektördeki faiz rekabetinin rasyonellikten uzak olduðunu söyledi.

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

16-12-2005

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda