Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgage, herkese nefes aldýracak

18-12-2005

Emlak piyasasýný hareketlendirmeye mortgage'ýn adý bile yetti. Sistem daha yürürlüðe girmeden olumlu etkileri görülmeye baþlandý

Mortgage, herkese nefes aldıracak

18-12-2005

Emlak piyasasını hareketlendirmeye mortgageın adı bile yetti. Sistem daha yürürlüğe girmeden olumlu etkileri görülmeye başlandı.

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

16-12-2005

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

Yarým saatte bir faiz deðiþiyor

16-12-2005

Mortgage kredilerinin yasasý çýkmadan krizle anýlmaya baþladýðýný belirten Garanti Bankasý Genel Müdürü Özen, sektördeki faiz rekabetinin rasyonellikten uzak olduðunu söyledi.

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

16-12-2005

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

Yarým saatte bir faiz deðiþiyor

16-12-2005

Mortgage kredilerinin yasasý çýkmadan krizle anýlmaya baþladýðýný belirten Garanti Bankasý Genel Müdürü Özen, sektördeki faiz rekabetinin rasyonellikten uzak olduðunu söyledi.

Þener: Mortgage'da, ikincil piyasa ile faiz düþecek, vade uzayacak

14-12-2005

Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný Abdüllatif Þener, uzun dönemli konut edindirme (mortgage) sisteminin ekonominin tamamýna pozitif etki yapacaðýný bildirdi.

Þener: Mortgage'da, ikincil piyasa ile faiz düþecek, vade uzayacak

14-12-2005

Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný Abdüllatif Þener, uzun dönemli konut edindirme (mortgage) sisteminin ekonominin tamamýna pozitif etki yapacaðýný bildirdi.

Hedef faiz oraný yüzde 0.50

12-12-2005

Türkiye için mortgage sözünü ilk telaffuz ettiðimiz günlerden bu yana faizler adeta yýldýrým hýzýyla düþtü. Daha üç ay önce yüzde 1.3'ler seviyesinde olan faizler bugün itibariyle 0.90'lara dayandý

Hedef faiz oraný yüzde 0.50

12-12-2005

Türkiye için mortgage sözünü ilk telaffuz ettiðimiz günlerden bu yana faizler adeta yýldýrým hýzýyla düþtü. Daha üç ay önce yüzde 1.3'ler seviyesinde olan faizler bugün itibariyle 0.90'lara dayandý

Mortgage, mort olmasýn!

08-12-2005

Mortgage, mort olmasýn!

HSBC Bank Genel Müdürü: Mortgage sisteminde aþýrý beklenti var

02-12-2005

HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika, Türk bankacýlýk sektörüne yabancýlarýn girmesini geç kalmýþ bir ilgi olarak gördüðünü belirtti

HSBC Bank Genel Müdürü: Mortgage sisteminde aþýrý beklenti var

02-12-2005

HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika, Türk bankacýlýk sektörüne yabancýlarýn girmesini geç kalmýþ bir ilgi olarak gördüðünü belirtti

Türk modeli mortgage

12-11-2005

Kira öder gibi ev sahibi olma yöntemi olarak bilinen mortgage sisteminin iþ yerleri için de kullanýlmasý istendi.

Mortgage tasarýsý Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý

27-09-2005

Uzun vadeli konut finansman modeli mortgage'ýn hayata geçirilmesi için gerekli yasa teklifi Bakanlar Kurulu'nun imzasýna sunuldu.

Özince: Mortgage sistemine dikkat

18-09-2005

Türkiye Bankalar Birliði Baþkaný Ersin Özince, Mortgagein iyi uygulanmamasý halinde "sistem birçok sýkýntý ve üzüntüye sebebiyet verebilir" uyarýsý yaptý.

Mortgage, mort olmasýn!

12-08-2005

Mortgage, mort olmasýn!